Panorama Oleśnicka
Wydarzenia w Panoramie
strony: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Aktualności
null

ZMARŁ HENRYK SARNOWSKI - BYŁY ZASTĘPCA STAROSTY I BURMISTRZ SYCOWA

ZmarÅ‚ Henryk Sarnowski, sycowianin, wieloletni samorzÄ…dowiec. MiaÅ‚ 66 lat. ByÅ‚ naczelnikiem gminy Dziadowa KÅ‚oda, a potem, aż do 1990 r., wieloletnim naczelnikiem w Sycowie. W II kadencji samorzÄ…du zostaÅ‚ burmistrzem Sycowa. Byl też marszaÅ‚kiem województwa kaliskiego. Od 1998 do 2010 r. byÅ‚ zastÄ™pca starosty powiatu oleÅ›nickiego. W 2010 r. ze wzglÄ™du na stan zdrowia przeszedÅ‚ na emeryturÄ™. CierpiaÅ‚ na nowotwór pÅ‚uc. ZmarÅ‚ po dÅ‚ugiej chorobie. - To ogromna strata dla powiatu, dla naszej spoÅ‚ecznoÅ›ci, dla lokalnej polityki - mówi Panoramie starosta Zbigniew PotyraÅ‚a

ZIEMNIACZANY FESTIWAL W JENKOWICACH

Konkursy "ziemniaczane", prezentacja i degustacja potraw z ziemniaka, wystepy zespoÅ‚ów artystycznych, prezentacje rekodzieÅ‚a, konkurencje sportowo-rekreacyjny - to wszystko zÅ‚ożyÅ‚o siÄ™ na kolejny Festiwal Ziemniaka. ZorganizowaÅ‚ go w niedzielÄ™ Gminny OÅ›rodek Kultury. Tym razem miÅ‚osników potraw z kartofla goÅ›ciÅ‚y Jenkowice.

PORAÅ»KA SZCZYPIORNISTÓW POGONI
30:32 przegrali w Obornikach ÅšlÄ…skich piÅ‚karze rÄ™czni Pogoni OleÅ›nica z miejscowym Borem. To czwarta porażka naszych szczypiornistów tej jesieni. Na razie MKS z zerowym dorobkiem punktowym jest na przedostatnim miejscu w tabeli..

GKN WYGRYWA TURNIEJ O PUCHAR BURMISTRZA. TABACZUK KRÓLEM STRZELCÓW

ZespóÅ‚ GKN Driveline triumfowaÅ‚ w Turnieju PiÅ‚ki Nożnej o Puchar Burmistrza OleÅ›nicy. Drugie miejsce zajÄ…Å‚ zespóÅ‚ Kerry, a trzecie Penny Gondek. TytuÅ‚ króla strzelców zdobyÅ‚ Dariusz Tabaczuk z Penny Gondek. StrzeliÅ‚ 18 bramek. Turniej rozgrywano na orliku przy SP4. Nagrody w sobotÄ™ 20 października wrÄ™czaÅ‚ Jan BronÅ›.

POGOŃ REMISUJE Z LIDEREM. MULARCZYK MARNUJE KARNEGO


1:1 zremisowaÅ‚ oleÅ›nicka PogoÅ„ na Brzozowej w meczu z liderujÄ…cym Piastem Å»migród. GoÅ›cie do przerwy, po golu Dariusza Zalewskiego w 9. min, prowadzili 1:0. Wyrównanie padÅ‚o w 86. min po trafieniu Wojciecha StrójwÄ…sa z rzutu wolnego. MKS mógÅ‚ odnieść zwyciÄ™stwo, ale w 61. min MirosÅ‚aw Mularczyk nie wykorzystaÅ‚ jedenastki, podyktowanej po faulu na Grzegorzu Sajewiczu..

WPADLI PO DWÓCH LATACH
Ta sprawa ma swój poczÄ…tek dwa lata temu. W wyniku wÅ‚amania do marketu w OleÅ›nicy skradziono z sejfu 34.000 zÅ‚. W koÅ„cu policjantom z OleÅ›nicy i WrocÅ‚awia udaÅ‚o siÄ™ ustalić sprawców - dwóch mężczyzn w wieku 23 i 38-lat. Starszy byÅ‚ już karany za inne przestÄ™pstwa przeciwko mieniu. Za skok na sejf grozi im do 10 lat pozbawienia wolnoÅ›ci.

"ZBIERACZE ZŁOMU", CZYLI ZŁODZIEJE METALU
80 elementów metalowych z terenu firmy, o wartoÅ›ci okoÅ‚o 1000 zÅ‚ ukradli dwaj zÅ‚odzieje. Nie mieli farta, bo zostali zauważeni i powiadomiono policjÄ™. Patrol zdążyÅ‚ zÅ‚apać 18-latka z Å‚upem. Jego 20-letniego wspólnika szybko ustalono i zatrzymano. Łup wróciÅ‚ do wÅ‚aÅ›ciciela, a zÅ‚odzieje trafili do policyjnego aresztu. Grozi im do 5 lat pozbawienia wolnoÅ›ci.

RODZIC SKARÅ»Y KURATORA DO WOJEWODY

"26 wrzeÅ›nia w gazecie Panorama OleÅ›nicka ukazaÅ‚ siÄ™ artykuÅ‚ pt."Czy uczennica pomówiÅ‚a nauczyciela?". O uzasadnieniu umorzenia postÄ™powania dowiedziaÅ‚em siÄ™ po przeczytaniu artykuÅ‚u" - napisaÅ‚ Dariusz Lewicki do wojewody dolnoÅ›lÄ…skiego. Przypomnijmy, iż to on, w imieniu córki, prosiÅ‚ Kuratorium OÅ›wiaty we WrocÅ‚awiu o pomoc "w sprawie użycia siÅ‚y przez nauczyciela w stosunku do 13-letniej córki", do którego rzekomo miaÅ‚o dojść w Katolickiej SP. Kuratorium skierowaÅ‚o sprawÄ™ do rzecznika dyscyplinarnego dla nauczycieli. Jak informowaÅ‚a nasza gazeta, ten sprawÄ™ umorzyÅ‚, bo nie stwierdziÅ‚ zaistnienia przemocy.  Rodzic po tej decyzji zÅ‚ożyÅ‚ skargÄ™ na kuratora do wojewody dolnoÅ›lÄ…skiego. Stawia zarzuty m.in o tym, że nie byÅ‚, zgodnie z KPA, informowany o przebiegu sprawy i jej wyniku, a także że zÅ‚amano dwa artykuÅ‚y Konwencji o Prawach Dziecka. "Kuriozalne orzeczenie Pana pracowników w mojej ocenie jest podżeganiem do stosowania przemocy fizycznej i psychicznej w podlegÅ‚ych Panu placówkach oÅ›wiatowych" - napisaÅ‚ D. Lewicki.

JAK ZROBIĆ KARIERĘ? ALBO CHOCIAŻ ZNALEŹĆ PRACĘ...

IV Ogólnopolski TydzieÅ„ Kariery
Jak efektywnie poszukiwać pracy, sporzÄ…dzać dokumenty aplikacyjne, przygotować siÄ™ do rozmowy kwalifikacyjnej - te i szereg innych porad udzielÄ… mÅ‚odzieży, która niebawem wkroczy na rynek pracy, fachowcy podczas IV Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery. W czwartek odbyÅ‚a siÄ™ uroczystość otwarcia, w której uczestniczyli starosta oraz jego zastÄ™pca. - Mamy ogromnÄ… nadziejÄ™ i wiarÄ™ w to, że jeżeli bÄ™dziecie uważnie sÅ‚uchali o problemach, doÅ›wiadczeniach, to wówczas Å‚atwiej bÄ™dzie wam podążać przetartymi szlakami. Od tego, jak pokierujecie swoim osobistym życiem, zależaÅ‚a bÄ™dzie przyszÅ‚ość nas wszystkich - powiedziaÅ‚ Z. PotyraÅ‚a. Starosta wspólnie z dyrektor PCEiK M. HeliÅ„skÄ… wrÄ™czyli dyplomy z podziÄ™kowaniami oraz upominki osobom, które zaangażowane byÅ‚y w przygotowania do Tygodnia Kariery, a dyrektor Powiatowego UrzÄ™du Pracy I. Lisikiewicz wygÅ‚osiÅ‚a prelekcjÄ™ zatytuÅ‚owanÄ… „Kompetencje pożądane na rynku pracy”. Część inauguracyjnÄ… OTK zakoÅ„czyÅ‚a rozmowa z ZofiÄ… ChabierskÄ… i Dariuszem Piaseckim, wspóÅ‚wÅ‚aÅ›cicielami OleÅ›nickiego Centrum Biznesu Feniks, którzy dzielili siÄ™ z mÅ‚odzieżą zawodowymi doÅ›wiadczeniami. OdbÄ™dzie siÄ™ również spotkanie z Ryszardem Siweckim - przedstawicielem biznesu i radnym Rady Miasta OleÅ›nicy.

POLITECHNIKA ZAINTERESOWANA LOTNISKIEM. POWSTANIE NAUKOWY OÅšRODEK?

Władze Politechniki Wrocławskiej zainteresowane lotniskiem
Starosta goÅ›ciÅ‚ wÅ‚adze Politechniki WrocÅ‚awskiej. Spotkanie dotyczyÅ‚o możliwoÅ›ci lokalizacji Instytutu Lotnictwa na terenie powstajÄ…cego lotniska w OleÅ›nicy. PolitechnikÄ™ reprezentowali prof. Tadeusz WiÄ™ckowski - rektor Politechniki WrocÅ‚awskiej, prof. Zbigniew Gnutek - dziekan WydziaÅ‚u Mechaniczno-Energetycznego i prof. Maciej Chorowski - kierownik ZakÅ‚adu Automatyki i Kriogeniki. Zaprezentowana zostaÅ‚a koncepcja zagospodarowania terenu lotniska. Po prezentacji goÅ›cie zwiedzili teren lotniska, w tym obszar, na którym ewentualnie powstaÅ‚by oÅ›rodek naukowy, wchodzÄ…cy w skÅ‚ad Instytut Inżynierii Lotniczej, Procesowej i Maszyn Energetycznych na Wydziale Mechaniczno-Energetycznym. WÅ‚adze uczelni wyraziÅ‚y duże zainteresowanie i postanowiÅ‚y opracować koncepcjÄ™ lokalizacji swoich przedsiÄ™wzięć.

CBA DO 5 STYCZNIA. ALBO I DŁUÅ»EJ...


Od 5 lipca agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego prowadzÄ… kontrolÄ™ w Starostwie Powiatowym w OleÅ›nicy. - Dotyczy ona zgodnoÅ›ci z prawem decyzji dotyczÄ…cych rozporzÄ…dzania mieniem komunalnym powiatu oleÅ›nickiego, w szczególnoÅ›ci prawidÅ‚owoÅ›ci postÄ™powania w zwiÄ…zku z finansowaniem zamówienia publicznego "Przebudowa drogi powiatowej od Åšlizowa do granicy powiatu namysÅ‚owskiego" przez ZarzÄ…d Dróg Powiatowych - powiedziaÅ‚a Panoramie MaÅ‚gorzata Matuszak z CBA. Przypomnijmy, że powiat naruszyÅ‚ zapisy umowy o dofinansowanie, wprowadzajÄ…c zmiany w projekcie (zastÄ…piÅ‚ mieszankÄ™ SMA betonem asfaltowym). Kontrola miaÅ‚a siÄ™ zakoÅ„czyć na poczÄ…tku października. - ZostaÅ‚a przedÅ‚użona do 5 stycznia 2013 roku - mówi nam jednak Jacek DobrzyÅ„ski, rzecznik CBA. Rzecznik nie chciaÅ‚ wyjaÅ›nić, dlaczego bÄ™dzie ona trwaÅ‚a o 3 miesiÄ…ce dÅ‚użej. Nieoficjalnie dowiedzieliÅ›my siÄ™, że agenci CBA chcÄ… też sprawdzić dokumenty z lat wczeÅ›niejszych i stÄ…d przedÅ‚użenie kontroli.

PASOWANIE W SIÓDEMCE

W Szkole Podstawowej nr 7 w OleÅ›nicy odbyÅ‚o siÄ™ we wtorek 16 października pasowanie na uczniów. FOTORELACJA NA DOLE STRONY.

SYCOWIANKA TEÅ» Z NAGRODÄ„ MINISTRA


Obok Krystyny Krawczyk z oleśnickiego Gimnazjum nr 1 (piszemy o tym poniżej) nagrodę ministra edukacji otrzymała Joanna Nowak - dyrektorka Publicznego Przedszkola nr 1 im. Koszałka Opałka w Sycowie (na zdjęciu z prawej). Pamiątkowe dyplomy potwierdzające otrzymanie nagrody wręczała dolnośląski kurator oświaty Beata Pawłowicz. Uroczystość miała miejsce na Zamku Książ.To pierwsza sycowianka uhonorowana nagrodą ministra edukacji.

NAUCZYCIELE NAGRODZENI. NAUCZYCIELE ODZNACZENI

Najważniejszym punktem nauczycielskiej gali z okazji ÅšwiÄ™ta Edukacji Narodowej byÅ‚o uhonorowanie wyróżniajÄ…cych siÄ™ pedagogów (patrz ramki). Dyplomy, branżowe odznaczenia i
symboliczne róże wyróżnionym wrÄ™czali Z. PotyraÅ‚a, J. BronÅ› i H. Bernacki. FOTORELACJA NA DOLE STRONY

NAGRODZENI
Nagroda ministra edukacji: Krystyna Krawczyk, wicedyrektor G1
Nagrodą dolnośląskiego kuratora oświaty: Janina Zdanowicz, dyrektor SP2, Teresa Cieśla G2
Nagroda burmistrza OleÅ›nicy: Maria Kaczmarek-Łysek, dyrektor G1, Ewa Grab, dyrektor P4, Grażyna PaliÅ„ska, dyrektor SP7 (do 31 sierpnia), Jadwiga Wieczorek, wicedyrektor SP6, Iwona SadÅ‚owska P1, Agata Michalak P4, Ewa Walczak P6, Elżbieta Zdunek SP2, Aleksandra ŁomiÅ„ska SP4, Joanna Kajmowicz SP6, Joanna SzczegodziÅ„ska SP7, Renata Stadniczenko SP8, Bożena Szelerska G1, Mariola Wróbel G3, BogumiÅ‚a Marciniak ZNP SP2, Barbara Zdyb Solidarność

ODZNACZENI
Medalem Komisji Edukacji Narodowej: Renata Sachanek SP4, Iwona Nowicka SP6, MaÅ‚gorzata TrzciÅ„ska SP6, Urszula WiciÅ„ska SP7, Teresa BiegaÅ‚a G1, RafaÅ‚ DÄ™bski G1, Ewa DÅ‚ubakowska G1, Beata Makowska G1, Barbara Zdyb G2, Elżbieta KoÅ‚odziejczyk G2, Marzenna Åšliwka G3, Anna Jezierska G3, Mariola Wróbel G3, BogumiÅ‚a Marciniak SP2
Medalem za DÅ‚ugoletniÄ… SÅ‚użbÄ™: ZÅ‚otym - Jolanta GÅ‚owa SP2, Marzenna Duda SP2, Józefa Oleksyn G1, Anna WoziÅ„ska G1, WiesÅ‚awa Dudziak G3, Barbara Sikora G3; Srebrnym - Genowefa BeÅ‚za SP2, Elżbieta Ługowska SP2, StanisÅ‚awa Bulanda G1; BrÄ…zowym - Agnieszka Gorzelak SP2.

 

autor:

designed by Rikonia
copyright by Panorama Oleśnicka
Polityka cookies
panoramaolesnicka@poczta.onet.pl panorama@dyskietka.pl tel. / fax +48 71 3149428
Dla zapewnienia łatwości i wygody odbioru przekazywanych informacji oraz w celu usprawnienia funkcjonowania naszych witryn, korzystamy z technologii plików cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były instalowanie na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji w Polityce Cookies
Zamknij X