Panorama Oleśnicka
Wydarzenia w Panoramie
strony: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Aktualności
POWIAT W SKRÓCIE

DO POCZYTANIA
W PAPIEROWYM WYDANIU PANORAMY

AKT OSKARŻENIA WOBEC KOCIEGO SNAJPERA - precedensowy akt oskarżenia trafił do sądu: czy wolno strzelac do cudzego kota na swoje posesji?

KITY I HITY 2012 - co się udało, a co nie? Z czego byliśmy dumni, a co okazało się porażką?

NOWE MIESZKANIA - gdzie w Oleśnicy stanie nowy blok mieszkalny?

ZOSTAŁA OSKARÅ»ONA O ZABICIE MĘŻA - jakiej kary chce prokuratura dla 45-letniej twardogórzanki?

ŚWIĘTA NA DROGACH POWIATU

Podczas Å›wiÄ…tecznych dni oleÅ›niccy policjanci prowadzili wzmożone kontrole drogowe. Sprawdzali przede wszystkim trzeźwość kierujÄ…cych, ale również stan techniczny pojazdów oraz bezpieczeÅ„stwo osób podróżujÄ…cych. Liczne kontrole pozwoliÅ‚y ujawnić 4 kierujÄ…cych, którzy prowadzÄ…c pojazd mechaniczny w stanie nietrzeźwoÅ›ci oraz jednego kierujÄ…cego, którego stan trzeźwoÅ›ci wskazywaÅ‚ na popeÅ‚nienie wykroczenia. Ponadto kontrole stanu technicznego pojazdów pozwoliÅ‚y zatrzymać 7 dowodów rejestracyjnych aut bez aktualnych badan technicznych. W nocy pomiÄ™dzy pierwszym a drugim dniem Å›wiÄ…tecznym policjanci z Dobroszyc zatrzymali kierujÄ…cego pojazdem marki volkswagen. 24-letni mężczyzna znajdujÄ…cy siÄ™ za kierownicÄ… pojazdu w wydychanym miaÅ‚ 2,5 promila alkoholu. Kolejny nietrzeźwy kierujÄ…cy zostaÅ‚ skontrolowany w Twardogórze - poruszaÅ‚ siÄ™ oplem. 35-letni kierowca w swoim organizmie miaÅ‚ ponad 2,2 promila alkoholu.
aut.

ARESZTOWANY
ZA NAPAD Z NOŻEM

W piÄ…tek 21 grudnia okoÅ‚o 14 oficer dyżurny otrzymaÅ‚ zgÅ‚oszenie od mieszkanki Dobroszyc, że do jej mieszkania wszedÅ‚ zamaskowany mÅ‚ody mężczyzna, który - grożąc użyciem noża - zażądaÅ‚ wydania pieniÄ™dzy. 55-latka oddaÅ‚a napastnikowi biżuteriÄ™ i pieniÄ…dze o Å‚Ä…cznej wartoÅ›ci 5.000 zÅ‚. Policjanci po otrzymaniu zgÅ‚oszenia podjÄ™li poszukiwania mężczyzny. Wykonane czynnoÅ›ci operacyjne doprowadziÅ‚y ich do 18-latka, mieszkaÅ„ca gminy Dobroszyce. MÅ‚odzieniec przyznaÅ‚ siÄ™ do zarzucanych mu czynów, ponadto wskazaÅ‚ miejsce ukrycia skradzionego Å‚upu, którego nie zdążyÅ‚ jeszcze sprzedać. Biżuteria i część pieniÄ™dzy wróciÅ‚y do rÄ…k wÅ‚aÅ›cicielki, natomiast 18-latek zostaÅ‚ umieszczony w policyjnym areszcie. SÄ…d Rejonowy w OleÅ›nicy zastosowaÅ‚ wobec niego 3-miesiÄ™czny areszt tymczasowy. Za popeÅ‚nienie tego przestÄ™pstwa grozi mu do 12 lat pozbawienia wolnoÅ›ci.

ÅšWIÄ„TECZNE JARMARKI W LICEACH


Fotorelacja z jarmarków Å›wiÄ…tecznych w oleÅ›nickich liceach ogólnoksztaÅ‚cÄ…cych na dole strony.

PIESZA POTRÄ„CONA
W sobotÄ™ 22 grudnia o 12.30 w OleÅ›nicy na ulicy Kleeberga kierujÄ…ca fiatem punto 43-letnia oleÅ›niczanka, wykonujÄ…c manewr cofania, potrÄ…ciÅ‚a przechodzÄ…cÄ… przez jezdniÄ™ 84-letniÄ… kobietÄ™, która z obrażeniami ciaÅ‚a zostaÅ‚a przetransportowana do szpitala. KierujÄ…ca byÅ‚a trzeźwa.

80 PACZEK OD KLIENTÓW MARKETÓW


DziÄ™ki hojnoÅ›ci klientów kilku oleÅ›nickich marketów Grupa SpoÅ‚ecznych Instruktorów MÅ‚odzieżowych PCK OleÅ›nica przygotowaÅ‚a ponad 80 paczek dla najmÅ‚odszych i najuboższych mieszkaÅ„ców naszej okolicy. Paczki jeszcze przed Å›wiÄ™tami trafiÅ‚y do potrzebujÄ…cych.WiÄ™cej na: http://olesnicasim.blogspot.com/

ZDERZENIE BUSÓW W DROŁTOWICACH.
JEDNA OSOBA NIE ŻYJE

Do czoÅ‚owego zderzenia busów doszÅ‚o w sobotÄ™ 22 grudnia ok. godz. 6.40 we wsi DroÅ‚towice (gmina Syców). ByÅ‚o jeszcze ciemno. Do wypadku doszÅ‚o na prostym odcinku drogi. JadÄ…cy w kierunku Ostrowa Wlkp. kierujÄ…cy peugeotem 21-letni mieszkaniec gminy Przygodzice z nieustalonych dotÄ…d przyczyn zjechaÅ‚ na przeciwny pas ruchu i zderzyÅ‚ siÄ™ czoÅ‚owo z jadÄ…cy w kierunku OleÅ›nicy renault, którym kierowaÅ‚ 33-letni mieszkaniec gminy SoÅ›nie. W renaulcie  jechaÅ‚o sześć osób, w drugim busie dwie. Cztery osoby zdoÅ‚aÅ‚y opuÅ›cić uszkodzone pojazdy o wÅ‚asnych siÅ‚ach. Na miejscu zginęła jedna osoba - pasażer renaulta, 43-letni BogusÅ‚aw R., mieszkaniec Chojnika, wsi w gminie SoÅ›nie. PozostaÅ‚e siedem trafiÅ‚o do szpitali w OleÅ›nicy i WrocÅ‚awiu. Trzech poszkodowanych opuÅ›ciÅ‚o już szpital w OleÅ›nicy, pozostali uczestnicy zdarzenia nadal przebywajÄ… na obserwacji w szpitalu we WrocÅ‚awiu. W najcięższym stanie byÅ‚ kierowca drugiego busa. W renaulcie podróżowali jeszcze mężczyźni w wieku: 20, 23, 36 i 53 lata - mieszkaÅ„cy powiatu ostrowskiego oraz mieszkaniec MiÄ™dzyborza. Pasażerem peugeota byÅ‚ 21-letni mieszkaniec gminy Przygodzice. Droga krajowa nr 25 byÅ‚a dÅ‚ugo zablokowana. Busy wiozÅ‚y budowlaÅ„ców do pracy.

ANNA MARIA WESOŁOWSKA W OLEÅšNICKIM ZAMKU

SÄ™dzia Anna Maria WesoÅ‚owska, przedstawicielka Rady do Spraw Pokrzywdzonych przy ministrze sprawiedliwoÅ›ci, oraz dr Laura Koba, specjalista w Biurze Rzecznika Praw Dziecka, autorka scenariusza inscenizacji „Prawa dziecka przed sÄ…dem, byÅ‚y gośćmi specjalnymi konferencji „Prawa dziecka a aktywność obywatelska", która odbyÅ‚a siÄ™ w auli Zamku Książąt OleÅ›nickich. OrganizowaÅ‚y ja PCEiK z I LO w OleÅ›nicy, przy wspóÅ‚pracy CKiW OHP. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele wÅ‚adz samorzÄ…dowych, dyrektorzy placówek oÅ›wiatowych i kulturalnych, nauczyciele, przedstawiciele instytucji i organizacji, realizujÄ…cych dziaÅ‚ania na rzecz dzieci i mÅ‚odzieży, czÅ‚onkowie samorzÄ…dów szkolnych, radni MÅ‚odzieżowej Rady Miasta OleÅ›nicy oraz wychowankowie CKiW OHP. 

ZAÅ»ALENIE JÓZEFA K. ODRZUCONE

Ważne rozstrzygniÄ™cie zapadÅ‚o w Å›rodÄ™ 19 grudnia w oleÅ›nickim SÄ…dzie Rejonowym. ZwiÄ…zane byÅ‚o z zawiadomieniem, które do prokuratury zÅ‚ożyÅ‚ eks-dyrektor ZarzÄ…du Dróg Powiatowych Józef K. UtrzymywaÅ‚ on, że 6 jego podpisów na zmianach aneksu umowy o budowie drogi w Åšlizowie, który spowodowaÅ‚ cofniÄ™cie unijnej dotacji, zostaÅ‚o sfaÅ‚szowanych. Prokuratura w OÅ‚awie, która prowadziÅ‚a tÄ™ sprawÄ™, umorzyÅ‚a jÄ… "wobec niewykrycia sprawcy". Na tÄ™ decyzjÄ™ Józef K. zÅ‚ożyÅ‚ zażalenie. Jego obroÅ„ca podnosiÅ‚, że zażalenie jest zasadne, bo obecna decyzja oÅ‚awskiej Prokuratury powoduje, że nadal nie wiadomo, kto zÅ‚ożyÅ‚ ów feralny podpis. PrzedÅ‚ożyÅ‚ też opinie grafologa, wskazujÄ…cÄ… - jak to okreÅ›liÅ‚ - na "prawdopodobieÅ„stwo popeÅ‚nia przestÄ™pstwa przez innÄ… osobÄ™". Prokuratura z kolei stoi na stanowisku, że Józef K. w tej sprawie nie ma statusu pokrzywdzonego i nie ma tym samym prawa do skÅ‚adania zażalenia. SÄ…d podzieliÅ‚ tÄ™ argumentacjÄ™ i zażalenia Józefa K. nie uwzglÄ™dniÅ‚. Co teraz? O prawnych aspektach tego postanowienia sÄ…dowego czytaj w papierowym wydaniu Panoramy.

PREZES IDZIE DO SÄ„DU
Z MIROSŁAWEM PAŁKĄ I KAZIMIERZEM K.

Prezes jednego z oleÅ›nickich stowarzyszeÅ„ sportowych Wojciech R. zÅ‚ożyÅ‚ dwa prywatne akty oskarżenia. Jeden przeciwko Kazimierzowi K., prezesowi Stowarzyszenia Interwencji Obywatelskiej, a drugi przeciwko wiceprzewodniczÄ…cemu Rady Miasta MirosÅ‚awowi PaÅ‚ce [wyraziÅ‚ zgodÄ™ na podanie peÅ‚nych danych] oraz 3 innym osobom, autorom - zdaniem prywatnego oskarżyciela - internetowych komentarzy. Zarzuca im wszystkim zniesÅ‚awienie. Pierwsze rozprawy przed SÄ…dem Rejonowym w OleÅ›nicy odbÄ™dÄ… siÄ™ odpowiednio - 8 i 18 stycznia 2013 r. Ani Kazimierz K., ani MirosÅ‚aw PaÅ‚ka jeszcze odpisów aktów oskarżenia nie otrzymali.

SETA I GALARETA, CZYLI BAR "ÅšLEDZIK"


Swoje podwoje otworzyÅ‚ nowy lokal gastronomiczny w OleÅ›nicy. W miejsce pubu Łubu Dubu powstaÅ‚ bar "Åšledzik", nawiÄ…zujÄ…cy klimatem do PRL-owskich lat 60. i 70. Na Å›cianach wiszÄ… plakaty "umiÅ‚owanych" przywódców, a wÅ‚aÅ›ciciel Arkadiusz Molenda zachÄ™ca do odwiedzania sloganem: "U nas seta i galareta"...

CZY NA STACJI LECLERCA JEST TANIEJ?


Można już tankować paliwo na stacji przy supermarkecie Leclerc. Benzyna jest taÅ„szÄ… o okoÅ‚o 2 grosze, a olej napÄ™dowy o ok. 2 grosze w porównaniu z okolicznymi stacjami. Kierowcy, z którymi rozmawialiÅ›my, nie ukrywajÄ…, że liczyli na wiÄ™ksze rabaty cenowe...

"STAN WOJENNY" W OLEÅšNICY OBEJRZAŁO KILKASET OSÓB


14 grudnia o 19 w oleÅ›nickim rynku stanÄ…Å‚ posterunek milicji, wjechaÅ‚y pojazdy wojskowe i cywilne z epoki, nie zabrakÅ‚o koksowników. O odpowiedniÄ… oprawÄ™ zadbajÄ… rekonstruktorzy, którzy wcielali siÄ™ w role patrolujÄ…cych miasto funkcjonariuszy, a wszystko odbywaÅ‚o siÄ™ z dużą dbaÅ‚oÅ›ciÄ… o najdrobniejsze szczegóÅ‚y. W scenariuszu inscenizacji stanu wojennego nie zabrakÅ‚o takich wydarzeÅ„ jak: rozpÄ™dzenie demonstracji, zatrzymanie cywilnego auta, aresztowanie i zatrzymanie podejrzanych. O wszystkim opowiadaÅ‚ narrator. InscenizacjÄ™ obejrzaÅ‚o kilkaset osób. FOTORELACJA NA DOLE STRONY.

MIKOŁAJ W RYNKU

Jak witano Mikołaja w oleśnickim Rynku - zobacz fotorelację na dole strony.

 

autor:

designed by Rikonia
copyright by Panorama Oleśnicka
Polityka cookies
panoramaolesnicka@poczta.onet.pl panorama@dyskietka.pl tel. / fax +48 71 3149428
Dla zapewnienia łatwości i wygody odbioru przekazywanych informacji oraz w celu usprawnienia funkcjonowania naszych witryn, korzystamy z technologii plików cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były instalowanie na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji w Polityce Cookies
Zamknij X