Panorama Oleśnicka
Wydarzenia w Panoramie
strony: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Aktualności
POWIAT W SKRÓCIE

DO POCZYTANIA
W PAPIEROWYM WYDANIU PANORAMY

MÄ„Å» UPROWADZIŁ SYNA. Å»ONA GROZI MI ÅšMIERCIÄ„ - Mąż uprowadziÅ‚ dziecko i zabrania mi kontaktów z nim - mówi pani Monika. - Å»ona grozi mi Å›mierciÄ…, a syn siÄ™ jej panicznie boi - mówi pan Adam. W niecodziennej wojnie oleÅ›nickiego małżeÅ„stwa cierpi jego 5-letni synek. Prokuratura Rejonowa prowadzi w tej sprawie postÄ™powanie

PAN PREZES DECYDUJE - Radny Maciej Syta (SLD) ujawnia, jak prezes MOKiS Siatkarza zadecydowaÅ‚, że Ekstraklasowa Impel Gwardia WrocÅ‚aw nie może utworzyć swojej szkóÅ‚ki w OleÅ›nicy

MIŁOÅšCI ZAMIAST Å»OŁNIERZY WYKLĘTYCH - Relacjonujemy spory radnych o nazwy rond i parków

CZY KTOŚ KUPI RELAKS? - Jaki jest obecny stan tętniącego do niedawna życiem ośrodka w Boguszycach i za ile można go dzisiaj kupić

MAZOWSZE, CZYLI WIELKI DEFICYT - Ujawniamy, ile tysięcy MOKiS dopłacił do koncertu zespołu pieśni i tańca Mazowsze

ZŁOTA KACZKA
DLA DYLEWSKIEJ


PochodzÄ…ca z OleÅ›nicy Jolanty Dylewskiej otrzymaÅ‚a ZÅ‚otÄ… KaczkÄ™ 2012 za zdjÄ™cia do filmu "W ciemnoÅ›ci". ZÅ‚ote Kaczki to nagrody przyznawane przez czytelników magazynu "Film". WrÄ™czono je uroczystej gali w Warszawie. Dylewska byÅ‚a na niej nieobecna. O jej drodze życiowej i twórczoÅ›ci w Panoramie pisaliÅ›my już wielokrotnie (m.in.http://www.panoramaolesnicka.pl/artykul,526.htm)

S8 GOTOWA. POJEDZIEMY NIÄ„ ZA KILKA DNI

Kolejny fragment drogi ekspresowej S8 - Å‚Ä…czÄ…cy OleÅ›nicÄ™ z Sycowem - jest już gotowy. Droga bÄ™dzie oddana za kilka dni do użytku, po zakoÅ„czeniu odbiorów technicznych. - Obecnie na gotowej trasie trwajÄ… odbiory techniczne - mówi MichaÅ‚ Nowakowski, rzecznik prasowy wrocÅ‚awskiego oddziaÅ‚u Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. - Otworzymy jÄ… dla kierowców niezwÅ‚ocznie po tym, jak uzyskamy pozwolenie na użytkowanie. Na 25-kilometrowym odcinku sÄ… dwie jezdnie, skÅ‚adajÄ…ce siÄ™ z dwóch pasów ruchu i pasa awaryjnego, 18 mostów i wiaduktów, ekodukt dla dużych zwierzÄ…t i kilkadziesiÄ…t przepustów pod drogÄ… dla zwierzÄ…t maÅ‚ych. Trasa kosztowaÅ‚a 620 mln zÅ‚.

"STAN WOJENNY" W OLEÅšNICY


14 grudnia o 19 w rynku stanie posterunek milicji, wjadÄ… pojazdy wojskowe i cywilne z epoki, w tym samochód opancerzony BRDM. O odpowiedniÄ… oprawÄ™ zadbajÄ… rekonstruktorzy, którzy wcielÄ… siÄ™ w role patrolujÄ…cych miasto funkcjonariuszy, a wszystko odbÄ™dzie siÄ™ z dbaÅ‚oÅ›ciÄ… o najdrobniejsze szczegóÅ‚y. W scenariuszu inscenizacji stanu wojennego nie zabraknie takich wydarzeÅ„ jak: rozpÄ™dzenie demonstracji, zatrzymanie cywilnego auta, aresztowanie i zatrzymanie podejrzanych. CaÅ‚ość bÄ™dzie komentowana przez narratora, dziÄ™ki czemu wszyscy z Å‚atwoÅ›ciÄ… zorientujÄ… siÄ™, co rozgrywa siÄ™ na ich oczach.

STUDENCI BAWILI SIĘ W AMBERZE
Studenci oleÅ›nickiego Uniwersytetu III Wieku - starzy i nowi - integrowali siÄ™ w piÄ™knej scenerii restauracji Amber w CieÅ›lach, przy obficie zastawionych stoÅ‚ach i muzyce. ByÅ‚y Å›piewy, taÅ„ce, nawiÄ…zywanie nowych znajomoÅ›ci i robienie wspólnych zdjęć. Zabawa byÅ‚a szampaÅ„ska, a wÅ‚aÅ›ciciele zadbali o wspaniaÅ‚y nastrój, muzykÄ™ i niepowtarzalnÄ… atmosferÄ™.Teraz sÅ‚uchacze UTW czekajÄ… na zabawÄ™ andrzejkowÄ…... Lista chÄ™tnych jest nieograniczona, ale miejsce w lokalu tak...

GKN INWESTUJE.
DOCELOWO ZATRUDNI 100 OSÓB

Starosta odwiedził nową inwestycję GKN-u

StarostÄ™ Zbigniewa PotyraÅ‚Ä™ oraz burmistrza Jana Bronnsia goÅ›ciÅ‚o kierownictwo GKN Driveline, które prezentowaÅ‚o najnowszy projekt inwestycyjny. W powstajÄ…cym obiekcie bÄ™dzie funkcjonowaÅ‚ dziaÅ‚ badawczo- rozwojowy (Centrum Inżynieryjne), zajmujÄ…cy siÄ™ konstruowaniem i badaniami produktów. Zostanie uruchomiona produkcja nowoczesnych komponentów do póÅ‚osi napÄ™dowych, a także zainstalowane zostanÄ… ciÄ…gi technologiczne, pozwalajÄ…ce na rozpoczÄ™cie w zakÅ‚adzie produkcji kompletnych waÅ‚ów napÄ™dowych. ZakoÅ„czenie budowy planowane jest na koniec kwietnia 2013 r. Od tego momentu rozpocznÄ… siÄ™ prace przygotowawcze do przyjÄ™cia nowych maszyn. W poÅ‚owie kwietnia 2014 r. w firmie planuje siÄ™ rozpoczÄ™cie produkcji waÅ‚ów napÄ™dowych. Wzrost zatrudnienia bÄ™dzie nastÄ™powaÅ‚ stopniowo przez 5 lat. Obecnie spóÅ‚ka zatrudnia 650 osób, a docelowo zatrudnienie powinno wzrosnąć o 100 osób. Szerzej w papierowym wydaniu Panoramy.

POD SIATKÄ„ LEÅšNICY. NAJLEPSI - Z OLEÅšNICY!

Tuzin zespoÅ‚ów w miniony weekend walczyÅ‚ w oleÅ›nickiej hali sportowej w XVII Turnieju PiÅ‚ki Siatkowej o Puchar Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów PaÅ„stwowych. Po raz kolejny zwyciężyÅ‚o NadleÅ›nictwo w OleÅ›nicy. 2. byÅ‚ Å»migród, a 3. LÄ…dek Zdrój. Nasz zespóÅ‚ graÅ‚ w skÅ‚adzie: Jerzy Cichosz (najlepszy atakujÄ…cy imprezy),Henryk Bössler, Grzegorz Buczak, Sylwester Chirowski, WÅ‚odzimierz ChoÅ‚a, Piotr Gorzelak, Łukasz Janik, Jacek KielesiÅ„ski, Jacek Krzyżanowsk, Tomasz Taciak, Mariusz ZieliÅ„ski.

PLUSZOWY MIS ODWIEDZIŁ ICH DZIÅš

NajmÅ‚odsi oleÅ›niczanie z Przedszkola nr 3 Å›wiÄ™towali Åšwiatowy DzieÅ„ Pluszowego Misia. ByÅ‚y piosenki, taÅ„ce, zabawy i degustacje tortów. Z dziećmi w tym wyjÄ…tkowym Å›wiÄ™cie uczestniczyli burmistrz Jan BronÅ›, dyrektor ZespoÅ‚u OÅ›wiaty SamorzÄ…dowej Maria Susidko, dyrektor Przedszkola nr 3 Elżbieta Kokot, przedstawicielka Straży Miejskiej insp. Aleksandra Łakoma oraz Pluszowy MiÅ›.

WIĘCEJ ŚWIATŁA NAD STAWAMI
Jednym z etapów renowacji stawów miejskich i terenów zielonych jest ustawienie po zachodniej stronie dużego stawu nowych sÅ‚upów oÅ›wietleniowych. DziÄ™ki tym dodatkowym lampom oÅ›wietlona bÄ™dzie caÅ‚a trasa wiodÄ…ca do oleÅ›nickich stawów - od SÅ‚owackiego, przez park, wzdÅ‚uż rzeki, przez WrocÅ‚awskÄ…, TargowÄ… i Wojska Polskiego.

DRUGI KONKURS NA DYREKTORA SZPITALA


Zarząd Powiatu Oleśnickiego ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora Powiatowego Zespołu Szpitali z siedzibą w Oleśnicy. Kandydat musi mieć wykształcenie wyższe, co najmniej 5-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym lub ukończone studia na kierunku zarządzanie i co najmniej trzyletni staż pracy. Musi złożyć koncepcję funkcjonowania Powiatowego Zespołu Szpitali w zakresie spraw organizacyjnych, ekonomicznych, zatrudnienia, praw pacjenta oraz jakości świadczonych usług. Oferty należy składać do 4 stycznia.

UZALEÅ»NIENIA I KARY

Konferencja o uzależnieniach

W auli oleÅ›nickiego zamku odbyÅ‚a siÄ™ konferencja zatytuÅ‚owana „Uzależnienia od Å›rodków psychotropowych i odpowiedzialność karna nieletnich", skierowana byÅ‚a do dyrektorów szkóÅ‚, pedagogów, nauczycieli, przedstawicieli poradni psychologiczno-pedagogicznych, pracowników socjalnych, kuratorów, policjantów i rodziców. Celem byÅ‚o przybliżenie tematyki uzależnienia od Å›rodków psychoaktywnych oraz konsekwencji prawnych, zwiÄ…zanych z ich zażywaniem oraz posiadaniem. Organizatorami byÅ‚y dwie jednostki: Powiatowe Centrum KsztaÅ‚cenia i Wychowania OHP w OleÅ›nicy oraz Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w OleÅ›nicy.

MASTERSI Z LAGUNY ZADEBIUTOWALI
Integracyjny Miejski Klub PÅ‚ywacki Laguna OleÅ›nica (jego prezesem ejst Zbigniew SmoÅ‚uch) wspólnie z Miejskim Klubem PÅ‚ywackim Atol OleÅ›nica wziÄ™li udziaÅ‚ w Zimowych Mistrzostwach Polski Masters w Katowicach. W zawodach wzięło udziaÅ‚ ponad 400 zawodników z 98 klubów z caÅ‚ej Polski. OleÅ›nicÄ™ reprezentowali: Beata Horbacz, Adam Horbacz, Artur Mosiak (Laguna) oraz Marta Skorek i Marcin Hejninger (Atol). Ze wzglÄ™du na kontuzjÄ™ nie mogli wziąć udziaÅ‚u Krzysztof i Anna Cepuchowie z Laguny. M. Hejninger byÅ‚ 8., a pozostali oleÅ›niccy zawodnicy zostali sklasyfikowani na 7. miejscu.

10 PORCJI AMFETAMINY U OLEÅšNICZANINA


OleÅ›niccy policjanci, dziaÅ‚ajÄ…c w oparciu o zebrane materiaÅ‚y operacyjne, skontrolowali 28-letniego oleÅ›niczanina, którego podejrzewali o posiadanie Å›rodków odurzajÄ…cych. Podczas kontroli w odzieży podejrzanego ujawnili woreczek z amfetaminÄ…, w iloÅ›ci pozwalajÄ…cej uzyskać okoÅ‚o 10 porcji handlowych narkotyku. Mężczyzna zostaÅ‚ zatrzymany w policyjnym areszcie. Grozi mu do 3 lat wiÄ™zienia.
 

PIJANI JEŻDŻĄ PO POWIECIE

Podczas minionego weekendu policjanci powiatu oleÅ›nickiego w trakcie kontroli drogowych zatrzymali 5 dowodów rejestracyjnych pojazdów, które nie posiadaÅ‚y aktualnych badaÅ„ technicznych. Zatrzymali również 3 kierujÄ…cych, którzy poruszali siÄ™ pojazdami w stanie nietrzeźwoÅ›ci.
W Bierutowie policjanci skontrolowali kierujÄ…cego audi 22-latka. W wydychanym powietrzu miaÅ‚ ponad 1,3 promila alkoholu. Kolejny nietrzeźwy kierujÄ…cy poruszaÅ‚ siÄ™ vw golfem drogami OleÅ›nicy. 62-letni kierowca w swoim organizmie miaÅ‚ niespeÅ‚na 1 promil alkoholu. 1,3 promila alkoholu – z kolei z takim wynikiem swoim samochodem poruszaÅ‚ siÄ™ 21-letni mieszkaniec gminy Twardogóra. ZostaÅ‚ zatrzymany w niedzielÄ™ w nocy na ulicach Twardogóry.

KRADLI CHEMIĘ Z MARKETÓW.
POTEM JÄ„ SPRZEDAWALI

Policjanci Posterunku w Dobroszycach, dziaÅ‚ajÄ…c wspólnie z ochronÄ… sklepu, zatrzymali na gorÄ…cy uczynku kradzieży dwóch mężczyzn. Funkcjonariusze udowodnili im, że w przeciÄ…gu dwóch miesiÄ™cy dokonali kilkunastu kradzieży z marketów Dino na terenie Dobroszyc. Kradli artykuÅ‚y spożywcze i chemiczne, które nastÄ™pnie sprzedawali na targowiskach. Pomocnym w ustaleniu sprawców kradzieży okazaÅ‚ siÄ™ monitoring zainstalowany w marketach. Policjanci ustalili, że zatrzymani ukradli asortyment na Å‚Ä…cznÄ… kwotÄ™ ponad 1.000 zÅ‚. Część skradzionego i nieuszkodzonego Å‚upu funkcjonariusze odzyskali i zwrócili wÅ‚aÅ›cicielom sklepów. Natomiast zatrzymani - oleÅ›niczanie w wieku 35 i 41 lat - za dokonane kradzieże odpowiedzÄ… przed sÄ…dem. Grozi im do 5 lat wiÄ™zienia. Mężczyźni w przeszÅ‚oÅ›ci dokonywali podobnych przestÄ™pstw.

BLIŻEJ GWIAZD:
NOWICKI, WOLSZCZAK, DANCEWICZ

Za nami pierwszy dzieÅ„ OleÅ›nickich SpotkaÅ„ Filmowych "Bliżej Gwiazd". GwiazdÄ… pierwszego dnia byÅ‚ aktor Jan Nowicki, który opowiadaÅ‚ o swojej książce „Mężczyzna i one” oraz odebraÅ‚ z rÄ…k burmistrza Jana Bronsia nagrodÄ™ oleÅ›nickiej publicznoÅ›ci.

Spotkanie poprowadzili redaktor Michał Chaciński i aktorka Grażyna Wolszczak. Wolszczak była też jedną z gwiazd drugiego dnia Spotkań. Dołączyła do niej aktorka Renata Dancewicz. Dla młodzieży przygotowano warsztaty ze scenarzystą Cezarym Harasimowiczem i operatorem Andrzejem Wolfem.

TEN LWÓW, TO MIASTO SNÓW...

Konkurs poezji kresowej

W VII Konkursie Recytatorskim Poezji Lwowskiej i Kresowej im. Mariana Hemara rywalizowaÅ‚o 44 uczestników, reprezentujÄ…cych 11 oleÅ›nickich szkóÅ‚. Laureatami konkursu zostali:
w kategorii szkoÅ‚y podstawowe: 1. Barbara Steblecka SP6 (op. Joanna Kajmowicz), 2. Aleksandra Konieczna SP2 (Danuta SeredyÅ„ska), 3. Joanna Łuczak SP4 (Grażyna DÅ‚ubakowska). Wyróżnienia: Nicola CielibaÅ‚a, Natalia BanaÅ›, Daria Englot, Hanna Zdanowicz, Mateusz Torski, Klaudia Nowak
w kategorii gimnazja i licea: 1. Dominika OrÅ‚owska II LO (Anna PoÅ‚eć-Dziemiszonek), 2. Jakub JÄ™drusiak G3 (Maria Lota-Malak), 3. Martyna Herman II LO (Anna PoÅ‚eć-Dziemiszonek). Wyróżnienia: Klaudia Grzyb, Martyna Sachanek i Hanna KoÅ‚aciÅ„ska.

Konkurs poezji kresowej
Szerzej w papierowym wydaniu Panoramy. FOTORELACJA NA DOLE STRONY.

ZMARŁA MIĘDZYBORSKA RADNA
W Å›rodÄ™ 21 listopada zmarÅ‚a Maria KÄ™dziora, radna Rady Miejskiej w MiÄ™dzyborzu, nauczycielka miejscowej SzkoÅ‚y Podstawowej im. Jerzego Badury - ByÅ‚a dobrym czÅ‚owiekiem, rzetelnym i cierpliwym nauczycielem, oddanym spoÅ‚ecznikiem - mówi o zmarÅ‚ej JarosÅ‚aw GÅ‚owacki, burmistrz MiÄ™dzyborza.

GAZ ŁUPKOWY BĘDZIE POSZUKIWANY
W POWIECIE OLEÅšNICKIM


Irlandzka spóÅ‚ka San Leon Energy twierdzi, że na Dolnym ÅšlÄ…sku mogÄ… być spore pokÅ‚ady gazu Å‚upkowego. Znane sÄ… już wyniki laboratoryjne z trzech odwiertów w powiecie górowskim. SÄ… bardzo obiecujÄ…ce. SpóÅ‚ka otrzymaÅ‚a koncesjÄ™ na poszukiwanie gazu Å‚upkowego w pobliżu OleÅ›nicy, MiÄ™dzyborza i Bierutowa.

MNIEJSZY KONTRAKT DLA SZPITALA

O 960.000 zÅ‚ mniejszy w porównaniu z mijajÄ…cym rokiem bÄ™dzie kontrakt dla Powiatowego ZespoÅ‚u Szpitali na rok 2013. OddziaÅ‚ wewnÄ™trzny dostanie aż o 0,5 mln zÅ‚ mniej, a o 300 tys. zÅ‚ niższy bÄ™dzie kontrakt dla oddziaÅ‚u chirurgicznego oleÅ›nickiej placówki.

 

autor:

designed by Rikonia
copyright by Panorama Oleśnicka
Polityka cookies
panoramaolesnicka@poczta.onet.pl panorama@dyskietka.pl tel. / fax +48 71 3149428
Dla zapewnienia łatwości i wygody odbioru przekazywanych informacji oraz w celu usprawnienia funkcjonowania naszych witryn, korzystamy z technologii plików cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były instalowanie na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji w Polityce Cookies
Zamknij X