Panorama Oleśnicka
Wydarzenia w Panoramie
strony: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Aktualności
POWIAT W SKRÓCIE

BLIŻEJ GWIAZD:
NOWICKI, WOLSZCZAK, DANCEWICZ

Za nami pierwszy dzieÅ„ OleÅ›nickich SpotkaÅ„ Filmowych "Bliżej Gwiazd". GwiazdÄ… pierwszego dnia byÅ‚ aktor Jan Nowicki, który opowiadaÅ‚ o swojej książce „Mężczyzna i one” oraz odbraÅ‚ zrak burmistrza Jana Bronsia nagrodÄ™ publicznoÅ›ci (na zdjÄ™ciu). Spotkanie poprowadzili aktorka Grażyna Wolszczak i redaktor MichaÅ‚ ChaciÅ„ski.

Wolszczak (na zdjęciu poniżej) będzie tez jedną z gwiazd drugiego dnia Spotkań. Dołączy do niej aktorka Renata Dancewicz. Atrakcją dla młodzieży będą warsztaty ze scenarzystą Cezarym Harasimowiczem i operatorem Andrzejem Wolfem.

TEN LWÓW, TO MIASTO SNÓW...


W VII Konkursie Recytatorskim Poezji Lwowskiej i Kresowej im. Mariana Hemara rywalizowaÅ‚o 44 uczestników, reprezentujÄ…cych 11 oleÅ›nickich szkóÅ‚. Laureatami konkursu zostali:
w kategorii szkóÅ‚ podstawowych: 1. Barbara Steblecka SP6 (op. Joanna Kajmowicz), 2. Aleksandra Konieczna SP2 (Danuta SeredyÅ„ska), 3. Joanna Łuczak SP4 (Grażyna DÅ‚ubakowska). Wyróżnienia: Nicola CielibaÅ‚a, Natalia BanaÅ›, Daria Englot, Hanna Zdanowicz, Mateusz Torski, Klaudia Nowak
w kategorii gimnazja i licea: 1. Dominika OrÅ‚owska II LO (Anna PoÅ‚eć-Dziemiszonek), 2. Jakub JÄ™rdusiak G3 (Maria Lota-Malak), 3. Martyna Herman II LO (Anna PoÅ‚eć-Dziemiszonek). Wyróżnienia: Klaudia Grzyb, Martyna Sachanek i Hanna KoÅ‚aciÅ„ska.


Szerzej w papierowym wydaniu Panoramy. FOTORELACJA NA DOLE STRONY.

ZMARŁA MIĘDZYBORSKA RADNA

W Å›rodÄ™ 21 listopada zmarÅ‚a Maria KÄ™dziora, radna Rady Miejskiej w MiÄ™dzyborzu, nauczycielka miejscowej SzkoÅ‚y Podstawowej im. Jerzego Badury - ByÅ‚a dobrym czÅ‚owiekiem, rzetelnym i cierpliwym nauczycielem, oddanym spoÅ‚ecznikiem - mówi o zmarÅ‚ej JarosÅ‚aw GÅ‚owacki, burmistrz MiÄ™dzyborza.

GAZ ŁUPKOWY BĘDZIE POSZUKIWANY
W POWIECIE OLEÅšNICKIM


Irlandzka spóÅ‚ka San Leon Energy twierdzi, że na Dolnym ÅšlÄ…sku mogÄ… być spore pokÅ‚ady gazu Å‚upkowego. Znane sÄ… już wyniki laboratoryjne z trzech odwiertów w powiecie górowskim. SÄ… bardzo obiecujÄ…ce. SpóÅ‚ka otrzymaÅ‚a koncesjÄ™ na poszukiwanie gazu Å‚upkowego w pobliżu OleÅ›nicy, MiÄ™dzyborza i Bierutowa.

MNIEJSZY KONTRAKT DLA SZPITALA

O 960.000 zÅ‚ mniejszy w porównaniu z mijajÄ…cym rokiem bÄ™dzie kontrakt dla Powiatowego ZespoÅ‚u Szpitali na rok 2013. OddziaÅ‚ wewnÄ™trzny dostanie aż o 0,5 mln zÅ‚ mniej, a o 300 tys. zÅ‚ niższy bÄ™dzie kontrakt dla oddziaÅ‚u chirurgicznego oleÅ›nickiej placówki.

BIERUTÓW PROSI (BEZSKUTECZNIE)
O UMORZENIE DROGOWEGO DŁUGU

Burmistrz Bierutowa poprosiÅ‚ ZarzÄ…d Dróg Powiatowych o umorzenie należnoÅ›ci z tytuÅ‚u opÅ‚at za umieszczanie urzÄ…dzeÅ„ obcych w pasie drogowym. ZDP zÅ‚ożyÅ‚ w tej sprawie wniosek do ZarzÄ…du Powiatu. Ten odniósÅ‚ siÄ™ do niego negatywnie. Ale - "dostrzegajÄ…c trudna sytuacjÄ™ finansowÄ… gminy Bierutów" [protokóÅ‚ z prac ZarzÄ…du]- dopuÅ›ciÅ‚ rozÅ‚ożenie należnoÅ›ci na raty. Gmina otrzymaÅ‚a już wezwanie do zapÅ‚aty.

KASA POWIATU 2013,
CZYLI AKCJA OSZCZĘDNOŚCI...


Ok. 93,3 mln zÅ‚ maja wynieść dochody, a ok. 97 mln zÅ‚ wydatki budżetu powiatu na przyszÅ‚y rok. 4,57 mln pójdzie na inwestycje drogowe. Zbigniew Winnicki (SLD), czÅ‚onek ZarzÄ…du Powiatu, uważa, że powiat powinien dążyć do zmniejszenia zadÅ‚użenia. Starosta wskazuje, że projekt budżetu zakÅ‚ada zaoszczÄ™dzenie 1 mln zÅ‚ i deklaruje, że bÄ™dzie szukaÅ‚ kolejnych oszczÄ™dnoÅ›ci w wydatkach, również na poziomie 1 mln zÅ‚.

DO POCZYTANIA
W PAPIEROWEJ PANORAMIE

POBIŁA MNIE POLICJA - TWIERDZI 52-LATEK - zgasili Å›wiatÅ‚o w pokoju na komendzie i policjant biÅ‚ mnie paÅ‚kÄ… - mówi Józef ÅšwitaÅ‚a. Ma zdjÄ™cia i obdukcjÄ™, potwierdzajÄ…ce dotkliwe pobicie. -  ByÅ‚ agresywny i naruszyÅ‚ nietykalność jednego z funkcjonariuszy - wyjaÅ›nia oficer prasowa. Na policji trwa wewnÄ™trzne postÄ™powanie wyjaÅ›niajÄ…ce w tej sprawie...

673.000 ODSZKODOWANIA ZASÄ„DZONE OD SZPITALA - jakby maÅ‚o byÅ‚o finansowych kÅ‚opotów, to jeszcze Powiatowy ZespóÅ‚ Szpitali przegraÅ‚ proces o odszkodowanie. Za powikÅ‚ania, do jakich doszÅ‚o podczas porodu, sÄ…d zasÄ…dziÅ‚ od PZSz kwotÄ™ 673.000 zÅ‚ odszkodowania...

AGRESYWNY SMRÓD WYWOŁUJE TORSJE? - Wojewódzki Inspektorat Ochrony Åšrodowiska we WrocÅ‚awiu wszczÄ…Å‚ wobec Gminnej Gospodarki Komunalnej Dobroszyce postÄ™powanie karne za odprowadzanie Å›cieków z oczyszczalni z przekroczeniem warunków korzystania ze Å›rodowiska. Trzy parametry Å›cieków przekraczajÄ… kilkakrotnie normy...

DYÅ»URY DO REDUKCJI - szpital zapÅ‚aciÅ‚ za 10 miesiÄ™cy usÅ‚ug kontraktowych 5,1 mln zÅ‚. Szuka oszczÄ™dnoÅ›ci i chce dyżury lekarskie zredukować. Dlatego rozważane w Powiatowym Zespole Szpitali jest zmniejszenie obsady lekarskiej: w godz. 7.25 - 15 - z trzech do dwóch etatów.

POWIAT ZACIÄ„GNIE KREDYT W PKO

Powszechna Kasa OszczÄ™dnoÅ›ci Bank Polski S.A. Regionalny OddziaÅ‚ Korporacyjny we WrocÅ‚awiu wygraÅ‚a przetarg na wybór najkorzystniejszej oferty w celu udzielenia kredytu dÅ‚ugoterminowego dla powiatu oleÅ›nickiego. Getin Bank proponowaÅ‚ koszty obsÅ‚ugi kredytu w wysokoÅ›ci 2.133.880 zÅ‚, natomiast PKO - 1.878.103 zÅ‚. Przypomnijmy, że powiat zaciÄ…gnie kredyt w wysokoÅ›ci 3.985.000 zÅ‚. Zostanie on przeznaczony na spÅ‚atÄ™ wczeÅ›niej zaciÄ…gniÄ™tych zobowiÄ…zaÅ„.

DYPLOMY DLA PRACOWNIKÓW
POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE

Dyplomy z gratulacjami wrÄ™czyÅ‚ starosta Zbigniew PotyraÅ‚a 17 pracownikom socjalnym z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. W uroczystoÅ›ci, która odbyÅ‚a siÄ™ w sali narad, uczestniczyÅ‚ także wicestarosta. DzieÅ„ Pracownika Socjalnego zostaÅ‚ ustanowiony na mocy ustawy o pomocy spoÅ‚ecznej z 1990 roku. To okazja do nagrodzenia najbardziej zasÅ‚użonych pracowników, którzy na co dzieÅ„ pomagajÄ… zarówno osobom starszym jak też rodzinom w trudnej sytuacji życiowej. Starosta zÅ‚ożyÅ‚ swoje wyrazy szacunku za codziennej trud, podkreÅ›liÅ‚, że jest to praca z misjÄ…, która wymaga okreÅ›lonych predyspozycji.

JAK WYPADLI PŁYWACY ATOLA
NA ARENIE MIĘDZYNARODOWEJ?

Miejski Klub PÅ‚ywacki Atol wziÄ…Å‚ udziaÅ‚ w zawodach BaÅ„skobystricki Pohar 2012. Startowali w nich reprezentanci 11 paÅ„stw europejskich, w tym z Atola: Paula Salik, Karol Krzekotowski oraz trenujÄ…cy we WrocÅ‚awiu, ale wystÄ™pujÄ…cy nadal w barwach oleÅ›nickiego klubu, Borys Salik, który zdobyÅ‚ srebrny medal na 200 m grzbietem oraz brÄ…zowy na 50 m stylem dowolnym. A w Berlinie na Weddimer Herbst Pokal, gdzie rywalizowaÅ‚o 387 zawodników z 39 klubów z Polski i Niemiec, Atol reprezentowali: Jakub Bielawski, Katarzyna Junik, Daniel Kowalski, Paula Salik, Edward Demidowicz, Hanna Zdanowicz, Nikola Sorżycka, MikoÅ‚aj Kania oraz Olga Adhikari. Najlepiej wypadÅ‚a P. Salik (na zdjÄ™ciu na najwyższym stopniu podium), która przywiozÅ‚a 2 medale - zÅ‚oty za 50 m stylem grzbietowym i brÄ…zowy na 100 m. A K. Junik na 100 m motylkiem wywalczyÅ‚a brÄ…z.

1040 PORCJI MARIHUANY
ZABEZPIECZYŁA POLICJA

Policjanci WydziaÅ‚u Kryminalnego oleÅ›nickiej Komendy Policji, w wyniku przeprowadzonej akcji, zatrzymali oleÅ›niczanina podejrzewanego o przestÄ™pstwa narkotykowe. Przechwycili także marihuanÄ™, z której można byÅ‚o uzyskać ponad 1040 porcji handlowych tego narkotyku. Mężczyzna trafiÅ‚ do policyjnego aresztu.

SPRAWNA MAMA, SPRAWNY TATO,
SPRAWNA CÓRKA, SPRAWNY SYN

...czyli sprawni oleÅ›niczanie. 470 osób (poÅ‚owÄ™ stanowiÅ‚y dziewczÄ™ta i panie) wzięło udziaÅ‚ w II edycji imprezy sportowo-rekreacyjnej "Sprawni oleÅ›niczanie”. W przygotowanych
przez organizatorów (Junior OleÅ›nica, przy wspóÅ‚udziale MOKiS-u i PCEiK-u) konkurencjach rywalizowaÅ‚y gimnazja i szkoÅ‚y podstawowe. ZespoÅ‚y walczyÅ‚y w skÅ‚adach: 4 dziewczÄ™ta i 4 chÅ‚opców oraz 4 mamy i 4 ojców. ZwyciÄ™skie szkoÅ‚y otrzymaÅ‚y w nagrodÄ™ przechodnie puchary, wrÄ™czane przez wiceburmistrza Bernackiego.FOTORELACJA NA DOLE STRONY.

KLASYFIKACJA
gimnazja
1. G1 - 28 pkt., 2. G2 - 23, 3. G3 - 14
szkoły podstawowe
1. SP7 - 80,5, 2. SP4 - 77, 3. SP6 - 68, 4. SP2 - 47,5, 5. SP8 - 42

DO WYDANIA MIASTO BĘDZIE MIAŁO
108 MILIONÓW


15 listopada zostaÅ‚ zÅ‚ożony w biurze Rady Miasta OleÅ›nicy oraz w siedzibie Regionalnej Izby Obrachunkowej we WrocÅ‚awiu projekt budżetu miasta OleÅ›nicy na rok 2013. Po stronie dochodów jak i wydatków wynosi 108.600.015 zÅ‚. NajwiÄ™ksze przewidywane wpÅ‚ywy do kasy miasta pochodzić bÄ™dÄ… z dochodów z podatków i opÅ‚at lokalnych, udziaÅ‚ów w podatkach stanowiÄ…cych dochód budżetu paÅ„stwa, dochodów z majÄ…tku gminy, subwencji ogólnych oraz dotacji celowych w ramach programów unijnych. NajwiÄ™ksze wydatki bÄ™dÄ… przeznaczone na oÅ›wiatÄ™ i wychowanie - prawie 32 mln zÅ‚. Na inwestycyje planuje siÄ™ ponad 21 mln zÅ‚.

JAK ZOSTAĆ WOLONTARIUSZEM
WIELKIEJ ORKIESTRY ÅšWIÄ„TECZNEJ POMOCY

OleÅ›nicki sztab WOÅšP, który wspólnie z caÅ‚Ä… PolskÄ… 13 stycznia 2013 r. zagra dla ratowania życia dzieci i godnej opieki seniorów, tworzÄ… instruktorzy i harcerze z Hufca ZHP OleÅ›nica. Szefem sztabu jest komendant oleÅ›nickiego Hufca hm. Łukasz Binkowski, a osobÄ… odpowiedzialnÄ… za promocjÄ™ phm. Marlena Piotrowska.
Prezentujemy parę informacji technicznych dotyczących naboru wolontariuszy, ponieważ w tym roku forma zgłoszeń na WOŚP jest nieco inna niż w latach ubiegłych:
1. Dane osobowe należy przynieść do biura Komendy Hufca ZHP Oleśnica (Oleśnica, ul. Lwowska 3 nad kawiarnią "Iwona") we wtorki w godz. 17 -19.30, środy - 16.30 - 19 i piątki - 15 - 17.
2. Na zdjęcie legitymacyjne sztab czeka do 3 dni od wizyty w Hufcu i złożenia danych osobowych. Zdjęcie musi zostać przesłane w formie elektronicznej na maila sztabu: wosp@olesnica.zhp.pl
3. Nie należy przysyÅ‚ać danych osobowych w mailach! (jest to istotny szczegóÅ‚, którego należy przestrzegać!).
4. Na zgłoszenia sztab czeka do 10 grudnia.
5. PomiÄ™dzy 11 a 19 grudnia każdy z wolontariuszy musi jeszcze raz odwiedzić biuro Komendy Hufca OleÅ›nica, aby podpisać „zobowiÄ…zanie wolontariusza”. W przypadku osoby niepeÅ‚noletniej wymagany jest podpis prawnego opiekuna.
6. Wolontariuszem można zostać jedynie w wyniku spełnienia wszystkich powyższych formalności.

200 ZŁ + ŚWINKA ZAMIAST MANDATU...

Policjanci Komisariatu w Bierutowie dokonali kontroli nissana, który poruszaÅ‚ siÄ™ caÅ‚Ä… szerokoÅ›ciÄ… jedni. Jego kierowca miaÅ‚ prawie 3 promile alkoholu. W trakcie wykonywania czynnoÅ›ci przez funkcjonariuszy 56-letni mieszkaniec gminy Bierutów wyciÄ…gnÄ…Å‚ z portfela 200 zÅ‚ i obiecaÅ‚... przekazanie Å›wini w zamian za odstÄ…pienie od dalszych czynnoÅ›ci sÅ‚użbowych. Funkcjonariusze zatrzymali mężczyznÄ™ w policyjnym areszcie. Teraz odpowie nie tylko za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwoÅ›ci, ale również za próbÄ™ wrÄ™czenia korzyÅ›ci majÄ…tkowej policjantom. Za jazdÄ™ w stanie nietrzeźwoÅ›ci grozi kara do 2 lat wiÄ™zienia, natomiast za usiÅ‚owanie przekupstwa policjantów do 10 lat pozbawienia wolnoÅ›ci.

DŻEJ DŻEJ, SKIBA i PIĘKNY ROMAN
ZAGRAJÄ„ W SYCOWIE

24 listopada o godzinie 20 odbÄ™dzie siÄ™ koncert zespoÅ‚u Big Cyc z okazji 10- lecie hali MOSiR Syców. Bilety po 15 zÅ‚ sÄ… już w sprzedaży w sycowskiej hali na ulicy Komorowskiej 2.

ORSZAK TRZECH KRÓLI 
PRZEJDZIE ULICAMI OLEÅšNICY

Z inicjatywy Koinonii Jan Chrzciciel oraz parafii Å›w. Jana ApostoÅ‚a i Ewangelisty 6 stycznia ulicami OleÅ›nicy przejdzie Orszak Trzech Króli. To religijne i spoÅ‚eczne przedsiÄ™wziÄ™cie polegajÄ…ce na przemarszu aktorów przebranych za Trzech Króli, dwór i wojsko, ÅšwiÄ™tÄ… RodzinÄ™, anioÅ‚ów, diabÅ‚ów, Heroda. Scenariusz Orszaku nawiÄ…zuje do tradycji jaseÅ‚ek i jest oparty na przekazie biblijnym. Trasa Orszaku przebiegać bÄ™dzie ulicami: BocianiÄ…, ZamkowÄ…, SejmowÄ…, 3 Maja, KiliÅ„skiego, LwowskÄ… i Å›w. Jadwigi. Przedstawione bÄ™dÄ… sceny zwiÄ…zane z narodzinami Jezusa przygotowane przez wspólnotÄ™ ewangelizacyjnÄ… Koinonia Jan Chrzciciel, grupy dziaÅ‚ajÄ…ce przy parafii oraz oleÅ›nickie szkoÅ‚y i instytucje. Ukoronowaniem wÄ™drówki bÄ™dzie oddanie pokÅ‚onu ÅšwiÄ™tej Rodzinie przy stajence znajdujÄ…cej siÄ™ w Rynku. Organizatorzy zapraszajÄ… wszystkich chÄ™tnych: dzieci, mÅ‚odzież i dorosÅ‚ych.

 

autor:

designed by Rikonia
copyright by Panorama Oleśnicka
Polityka cookies
panoramaolesnicka@poczta.onet.pl panorama@dyskietka.pl tel. / fax +48 71 3149428
Dla zapewnienia łatwości i wygody odbioru przekazywanych informacji oraz w celu usprawnienia funkcjonowania naszych witryn, korzystamy z technologii plików cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były instalowanie na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji w Polityce Cookies
Zamknij X