Panorama Oleśnicka
Wydarzenia w Panoramie
strony: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Aktualności
POWIAT W SKRÓCIE

POLITECHNIKA ZAINTERESOWANA LOTNISKIEM

Władze Politechniki Wrocławskiej zainteresowane lotniskiem
Starosta Zbigniew PotyraÅ‚a oraz wicestarosta SÅ‚awomir Pytel goÅ›cili wÅ‚adze Politechniki WrocÅ‚awskiej. Spotkanie dotyczyÅ‚o możliwoÅ›ci zlokalizowania Instytutu Lotnictwa na terenie powstajÄ…cego lotniska użytku publicznego w OleÅ›nicy. PolitechnikÄ™ reprezentowali prof. Tadeusz WiÄ™ckowski - rektor Politechniki WrocÅ‚awskiej, prof. Zbigniew Gnutek - dziekan WydziaÅ‚u Mechaniczno-Energetycznego i prof. Maciej Chorowski - kierownik ZakÅ‚adu Automatyki i Kriogeniki. Na spotkaniu zaprezentowana zostaÅ‚a koncepcja zagospodarowania terenu powstajÄ…cego lotniska. Po prezentacji goÅ›cie zwiedzili teren lotniska, w tym obszar, na którym ewentualnie powstaÅ‚by oÅ›rodek naukowy, wchodzÄ…cy w skÅ‚ad Instytut Inżynierii Lotniczej, Procesowej i Maszyn Energetycznych na Wydziale Mechaniczno-Energetycznym. WÅ‚adze uczelni wyraziÅ‚y duże zainteresowanie zaprezentowanym terenem i postanowiÅ‚y opracować koncepcjÄ™ lokalizacji swoich przedsiÄ™wzięć.

CBA DO 5 STYCZNIA. ALBO I DŁUÅ»EJ...


Od 5 lipca agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego prowadzÄ… kontrolÄ™ w Starostwie Powiatowym w OleÅ›nicy. - Dotyczy ona zgodnoÅ›ci z prawem decyzji dotyczÄ…cych rozporzÄ…dzania mieniem komunalnym powiatu oleÅ›nickiego, w szczególnoÅ›ci prawidÅ‚owoÅ›ci postÄ™powania w zwiÄ…zku z finansowaniem zamówienia publicznego "Przebudowa drogi powiatowej od Åšlizowa do granicy powiatu namysÅ‚owskiego" przez ZarzÄ…d Dróg Powiatowych - powiedziaÅ‚a Panoramie MaÅ‚gorzata Matuszak z CBA. Przypomnijmy, że powiat naruszyÅ‚ zapisy umowy o dofinansowanie, wprowadzajÄ…c zmiany w projekcie (zastÄ…piÅ‚ mieszankÄ™ SMA betonem asfaltowym). Kontrola miaÅ‚a siÄ™ zakoÅ„czyć na poczÄ…tku października. - ZostaÅ‚a przedÅ‚użona do 5 stycznia 2013 roku - mówi nam jednak Jacek DobrzyÅ„ski, rzecznik CBA. Rzecznik nie chciaÅ‚ wyjaÅ›nić, dlaczego bÄ™dzie ona trwaÅ‚a o 3 miesiÄ…ce dÅ‚użej. Nieoficjalnie dowiedzieliÅ›my siÄ™, że agenci CBA chcÄ… też sprawdzić dokumenty z lat wczeÅ›niejszych i stÄ…d przedÅ‚użenie kontroli.

PASOWANIE W SIÓDEMCE

W Szkole Podstawowej nr 7 w OleÅ›nicy odbyÅ‚o siÄ™ we wtorek 16 października pasowanie na uczniów. FOTORELACJA NA DOLE STRONY.

NOGA Z GAZU!
Na ulicy Dobroszyckiej w OleÅ›nicy we wtorek ok. godz..16. 30 kierujÄ…cy seicento nie zachowaÅ‚ odpowiedniej prÄ™dkoÅ›ci w stosunku do panujÄ…cych warunków i wpadÅ‚ w poÅ›lizg. Auto wylÄ…dowaÅ‚o w rowie, a kierowca trafiÅ‚ do szpitala. Policja apeluje o ostrożnÄ… jazdÄ™ - warunki drogowe z powodu padajÄ…cego deszczu sÄ… bardzo trudne.

WPADKA WŁAMYWACZA


Funkcjonariusze zespoÅ‚u wywiadowczego oleÅ›nickiej policji zatrzymali mężczyznÄ™, który wÅ‚amaÅ‚ siÄ™ do jednego z mieszkaÅ„ na terenie OleÅ›nicy. O wÅ‚amaniu zawiadomiÅ‚ zaniepokojony wÅ‚aÅ›ciciel, który usÅ‚yszaÅ‚ haÅ‚asy. Policjanci udali siÄ™ na miejsce zdarzenia, gdzie zastali 3 osoby, bÄ™dÄ…ce pod wpÅ‚ywem alkoholu. Jak ustalili, jeden z nich wybiÅ‚ szybÄ™ i wÅ‚amaÅ‚y siÄ™ do mieszkania. Zatrzymany to mieszkaniec OleÅ›nicy w wieku 28 lat. DziÄ™ki czujnemu mieszkaÅ„cowi oraz funkcjonariuszom, wÅ‚amywacz nie zdoÅ‚aÅ‚ jeszcze wynieść niczego z mieszkania. ZostaÅ‚ zatrzymany w policyjnym areszcie. Grozi mu kara do 10 lat wiÄ™zienia. Jak ustalili policjanci, zatrzymany nie po raz pierwszy popeÅ‚nili przestÄ™pstwo - już wczeÅ›niej byÅ‚ karany za różnego rodzaju przewinienia.

SYCOWIANKA TEÅ» Z NAGRODÄ„ MINISTRA


Obok Krystyny Krawczyk z oleśnickiego Gimnazjum nr 1 (piszemy o tym poniżej) nagrodę ministra edukacji otrzymała także Joanna Nowak- dyrektorka Publicznego Przedszkola nr 1 im. Koszałka Opałka w Sycowie (na zdjęciu z prawej). Pamiątkowe dyplomy potwierdzające otrzymanie nagrody wręczała dolnośląski kurator oświaty Beata Pawłowicz. Uroczystość miała miejsce na Zamku Książ.To pierwsza sycowianka uhonorowana nagrodą ministra edukacji.

NAGRODZENI, ODZNACZENI

Najważniejszym punktem nauczycielskiej gali z okazji ÅšwiÄ™ta Edukacji Narodowej byÅ‚o uhonorowanie wyróżniajÄ…cych siÄ™ pedagogów (patrz ramki). Dyplomy, branżowe odznaczenia i
symboliczne róże wyróżnionym wrÄ™czali Z. PotyraÅ‚a, J. BronÅ› i H. Bernacki. FOTORELACJA NA DOLE STRONY

NAGRODZENI
Nagroda ministra edukacji: Krystyna Krawczyk, wicedyrektor G1
Nagrodą dolnośląskiego kuratora oświaty: Janina Zdanowicz, dyrektor SP2, Teresa Cieśla G2
Nagroda burmistrza OleÅ›nicy: Maria Kaczmarek-Łysek, dyrektor G1, Ewa Grab, dyrektor P4, Grażyna PaliÅ„ska, dyrektor SP7 (do 31 sierpnia), Jadwiga Wieczorek, wicedyrektor SP6, Iwona SadÅ‚owska P1, Agata Michalak P4, Ewa Walczak P6, Elżbieta Zdunek SP2, Aleksandra ŁomiÅ„ska SP4, Joanna Kajmowicz SP6, Joanna SzczegodziÅ„ska SP7, Renata Stadniczenko SP8, Bożena Szelerska G1, Mariola Wróbel G3, BogumiÅ‚a Marciniak ZNP SP2, Barbara Zdyb Solidarność

ODZNACZENI
Medalem Komisji Edukacji Narodowej: Renata Sachanek SP4, Iwona Nowicka SP6, MaÅ‚gorzata TrzciÅ„ska SP6, Urszula WiciÅ„ska SP7, Teresa BiegaÅ‚a G1, RafaÅ‚ DÄ™bski G1, Ewa DÅ‚ubakowska G1, Beata Makowska G1, Barbara Zdyb G2, Elżbieta KoÅ‚odziejczyk G2, Marzenna Åšliwka G3, Anna Jezierska G3, Mariola Wróbel G3, BogumiÅ‚a Marciniak SP2
Medalem za DÅ‚ugoletniÄ… SÅ‚użbÄ™: ZÅ‚otym - Jolanta GÅ‚owa SP2, Marzenna Duda SP2, Józefa Oleksyn G1, Anna WoziÅ„ska G1, WiesÅ‚awa Dudziak G3, Barbara Sikora G3; Srebrnym - Genowefa BeÅ‚za SP2, Elżbieta Ługowska SP2, StanisÅ‚awa Bulanda G1; BrÄ…zowym - Agnieszka Gorzelak SP2.

MISIEWICZ W FINALE

W  niedzielÄ™ we wrocÅ‚awskim klubie bilardowym Fuga Mundi zakoÅ„czyÅ‚y siÄ™ eliminacje do prestiżowych zawodów bilardowych - Mistrzostw Polski Amatorów 2012. RadosÅ‚aw Misiewicz z OleÅ›nicy w ostatnim turnieju kwalifikacyjnym pokonaÅ‚ w finale Kajetana Å»mudziÅ„skiego 5:3 i uzyskaÅ‚ awans do turnieju finaÅ‚owego w Łodzi.

BLIŻEJ FORUM
Na przeÅ‚omie października i listopada zakoÅ„czÄ… siÄ™ tegoroczne prace remontowe w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. MikoÅ‚aja Reja w OleÅ›nicy, która docelowo ma stać siÄ™ oleÅ›nickim Forum Kultury.

Nowe oblicze czytelni (zostanie otwarta w czwartek) to jeden z gÅ‚ównych punktów realizowanej od 2006 roku modernizacji biblioteki. Teraz czytelnicy bÄ™dÄ… mieli dostÄ™p do książek, prasy i komputerów w jednym miejscu. DziÄ™ki temu, że wszystkie pomieszczenia administracyjne przeniesiono na II piÄ™tro i wyburzono Å›ciany, biblioteka zyskaÅ‚a przestronne i przyjazne czytelnikowi wnÄ™trze. Do dyspozycji bÄ™dzie tu kilka stanowisk komputerowych z dostÄ™pem do Internetu oraz Wi-Fi dla wÅ‚aÅ›cicieli laptopów. Nie zabraknie też zacisznych kÄ…cików z wygodnymi fotelami i kanapami. Nowa czytelnia zlokalizowana jest na I piÄ™trze, które zostanie w peÅ‚ni udostÄ™pnione odwiedzajÄ…cym (znajdujÄ… siÄ™ tam również wypożyczalnia dla dorosÅ‚ych i biblioteka dla dzieci i mÅ‚odzieży).

Stworzenie nowoczesnej czytelni byÅ‚o jednÄ… z trzech kluczowych zmian zaplanowanych w ramach tegorocznego remontu przez dyrektorkÄ™ PiMBP AnnÄ™ ZasadÄ™. KolejnÄ… byÅ‚o wyburzenie przybudówek obiektu od strony ul. Reja i ul. 11 Listopada i wstawienie nowych okien w dużej sali na parterze, która również zyskaÅ‚a powierzchniÄ™, dziÄ™ki wyburzeniu Å›cian. Reszta prac na rzecz nowego image’u sali (Å‚adne wyposażenie, zaplecze multimedialne itp.) bÄ™dzie kontynuowanych w pierwszej poÅ‚owie przyszÅ‚ego roku W caÅ‚ym obiekcie zrealizowano również prace elektryczne.

Zmiany objęły również AkademiÄ™ Malucha, której pomieszczenia przeniesiono, odnowiono, i w których zamontowano dodatkowe oÅ›wietlenie, wykonano specjalnÄ… toaletÄ™ dla dzieci i korytarz. W trakcie sÄ… prace remontowe w Dziale Gromadzenia i Opracowania Zbiorów oraz w czytelni prasy, która zostanie przeksztaÅ‚cona w Klub Seniora, gdzie bÄ™dÄ… organizowane chociażby spotkania autorskie.

– Jestem bardzo zadowolona ze zmian, jakie udaÅ‚o nam siÄ™ wprowadzić – mówi dyrektorka Anna Zasada, dla której zwieÅ„czeniem tegorocznego remontu bÄ™dzie wykonanie ostatnich prac na poddaszu (zamontowanie oÅ›wietlenia, poÅ‚ożenie wykÅ‚adziny), majÄ…cego wielki potencjaÅ‚, jeÅ›li chodzi o wykorzystanie jego dużej powierzchni. Koszt tegorocznych robót budowlanych, wykonanych przez ZakÅ‚ad Ogólnobudowlany S.C. CzesÅ‚aw CaliÅ„ski - Zenon Byra - Karol CaliÅ„ski, wyniósÅ‚ 915.500 zÅ‚.

MEDALE ATOLA


Zawodnicy z oleÅ›nickiego klubu Atol wystartowali w bardzo mocno obsadzonym VII Mitingu PÅ‚ywackim o Puchar Prezydenta Kalisza oraz w Dobrodzieniu - tam odbywaÅ‚y siÄ™ zawody O Puchar Burmistrza. Z Dobrodzienia Karol Krzekotowski przywiózÅ‚ dwa medale. W wyÅ›cigu na 50 metrów stylem dowolnym siÄ™gnÄ…Å‚ po brÄ…z, poprawiajÄ…c swój rekord życiowy. Bezkonkurencyjny okazaÅ‚ siÄ™ na dystansie dwa razy dÅ‚uższym, siÄ™gajÄ…c po zÅ‚oto. W Kaliszu najlepiej zaprezentowaÅ‚a siÄ™ Paula Salik, która z czasem 34:82 zdobyÅ‚a brÄ…zowy medal na 50 metrów stylem grzbietowym, a medal z tego samego kruszcu wypÅ‚ywaÅ‚a również na 100 m stylem klasycznym. O pechu może mówić Julia Balicka, która, ustanawiajÄ…c rekord życiowy na 100 m grzbietem, znalazÅ‚a siÄ™ tuż za podium.

RAJD Z PSEM


W niedzielÄ™ na podzamczu odbyÅ‚ siÄ™ I OleÅ›nicki Rajd z Psem. Na starcie 8-kilometrowej trasy, biegnÄ…cej malowniczymi terenami OleÅ›nicy, stanęło 19 psów wraz ze swoimi opiekunami.
Warunkiem uczestnictwa byÅ‚a aktualna książeczka zdrowia pupila oraz smycz. Impreza to inicjatywa Agnieszki MusiaÅ‚ i Magdaleny Wróbel, które od kilku lat starajÄ… siÄ™ zintegrować lokalne Å›rodowisko miÅ‚oÅ›ników psów.

LIGA TALENTÓW


FinaÅ‚ DolnoÅ›lÄ…skiej Ligi Talentów odbyÅ‚ siÄ™ w sobotÄ™ przed poÅ‚udniem w oleÅ›nickiej sali widowiskowej. Organizator to OÅ›rodek Kultury i Sztuki we WrocÅ‚awiu - instytucja samorzÄ…du dolnoÅ›lÄ…skiego. Obecni byli m.in. wicemarszaÅ‚ek RadosÅ‚aw MoÅ‚oÅ„, a także burmistrz OleÅ›nicy i radny Janusz MarszaÅ‚ek. A na scenie obejrzeliÅ›my prawdziwy kalejdoskop muzycznych gatunków: od fokloru po hip hop, od jazzu po muzykÄ™ dawnÄ…. W 3-osobowym jury zasiadaÅ‚ gitarzysta klasyczny Waldemar Gromolak. ProwadziÅ‚ imprezÄ™Tomasz Huk.

DWIE DEKADY SZPZOZ

Samodzielny ZespóÅ‚ Publlicznych ZakÅ‚adów Opieki Zdrowotnej w OleÅ›nicy w ubiegÅ‚y piÄ…tek, wespóÅ‚ z samorzÄ…dowcami, Å›wiÄ™towaÅ‚ 20-lecie w miejskiej sali widowiskowej. Dyrektor StanisÅ‚aw Ptak wygÅ‚osiÅ‚ okolicznoÅ›ciowy wykÅ‚ad, w którym szczegóÅ‚owo podsumowaÅ‚ osiÄ…gniÄ™cia zarzÄ…dzanych przez siebie jednostek. ByÅ‚a mowa o sukcesach, takich jak szeroki front inwestycji i spore zakupy sprzÄ™towe, a także o planach i bolÄ…czkach codziennego dnia pracy w przychodniach. Najważniejszy sukces to dobra kondycja finansowa. SÅ‚owa dyrektora - "JesteÅ›my bez dÅ‚ugów" - zostaÅ‚y nagrodzone gromkimi brawami.


STRATEGIA Z PREZYDENTEM

Zaprezentowano projekt strategii wojewódzkiej

W sali audytoryjnej WrocÅ‚awskiego Centrum Kongresowego przy Hali Stulecia marszaÅ‚ek województwa zaprezentowaÅ‚ projekt Strategii Rozwoju Województwa DolnoÅ›lÄ…skiego. W uroczystoÅ›ci udziaÅ‚ wziÄ™li starosta Zbigniew PotyraÅ‚a oraz dyrektor Powiatowego UrzÄ™du Pracy Irena Lisikiewicz. Na spotkaniu obecny byÅ‚ prezydent BronisÅ‚aw Komorowski.

Zaprezentowano projekt strategii wojewódzkiej

Jednym z najważniejszych zaÅ‚ożeÅ„ Strategii jest powstanie do 2020 roku tzw. Autostrady Nowej Gospodarki - czyli obszaru skupionego wokóÅ‚ istniejÄ…cych i planowanych dróg, który stanie siÄ™ miejscem dynamicznego rozwoju przemysÅ‚u opartego na najnowoczeÅ›niejszych technologiach. Drugim biegunem wzrostu majÄ… być tereny o wybitnych wartoÅ›ciach przyrodniczych i kulturowych, w tym gÅ‚ównie Przedgórza Sudeckiego i Sudetów oraz Doliny Baryczy, gdzie nowoczesna gospodarka opierać siÄ™ bÄ™dzie na wykorzystaniu tych unikalnych zasobów.

 

autor:

designed by Rikonia
copyright by Panorama Oleśnicka
Polityka cookies
panoramaolesnicka@poczta.onet.pl panorama@dyskietka.pl tel. / fax +48 71 3149428
Dla zapewnienia łatwości i wygody odbioru przekazywanych informacji oraz w celu usprawnienia funkcjonowania naszych witryn, korzystamy z technologii plików cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były instalowanie na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji w Polityce Cookies
Zamknij X