Panorama Oleśnicka
Wydarzenia w Panoramie
strony: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Aktualności
POWIAT W SKRÓCIE

Mieszkanie na gazie
W czwartek po poÅ‚udniu dyżurny Komisariatu Policji w Sycowie otrzymali zgÅ‚oszenie o ulatniajÄ…cym siÄ™ gazie z mieszkania na osiedlu w Stradomi Wierzchniej na terenie gminy Syców. Funkcjonariusze wspólnie z jednostkÄ… Straży Pożarnej otworzyli drzwi do mieszkania. W Å›rodku nikogo nie byÅ‚o, natomiast wyczuwalna byÅ‚a silna woÅ„ gazu. Gaz wydobywaÅ‚ siÄ™ bezpoÅ›rednio z butli gazowej, która byÅ‚a używana przez wÅ‚aÅ›cicielkÄ™. Jak później ustalono, wÅ‚aÅ›cicielka mieszkania poprzedniego dnia sama wymieniaÅ‚a butlÄ™ z gazem i prawdopodobnÄ… przyczynÄ… ulatnia gazu byÅ‚o niewÅ‚aÅ›ciwe zamontowanie przez niÄ… przewodów. A lokatorka wyjechaÅ‚a na kilka dni, zostawiajÄ…c je bez nadzoru. Spowodowanie zdarzenia zagrażajÄ…cego życiu zdrowiu lub mieniu jest zagrożone karÄ… do 10 lat pozbawienia wolnoÅ›ci.

Spał na prochach
Policjanci z komisariatu w Sycowie zatrzymali mężczyznÄ™ podejrzanego o posiadanie blisko 200 porcji amfetaminy. Zatrzymany to 24-letni mieszkaniec gminy Syców. WpadÅ‚ w swoim mieszkaniu na terenie Zawady. Funkcjonariusze w trakcie przeszukania pomieszczeÅ„ należących do zatrzymanego znaleźli amfetaminÄ™, z której można byÅ‚o uzyskać okoÅ‚o 200 porcji handlowych, a także kilka porcji marihuany. Åšrodki odurzajÄ…ce ukryte byÅ‚y w kanapie. Zatrzymanego umieszczono w policyjnym areszcie.

Nie wziÄ™li Å‚apówki
Funkcjonariusze z Referatu Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w OleÅ›nicy na terenie gminy OleÅ›nica zatrzymali do kontroli samochód osobowy, którego kierujÄ…cy popeÅ‚niÅ‚ wykroczenie drogowe. KierujÄ…cym okazaÅ‚ siÄ™ 38-letni mężczyzna. Podczas kontroli usiÅ‚owaÅ‚ wrÄ™czyć policjantom 100 zÅ‚ w zamian za odstÄ…pienie od wykonania czynnoÅ›ci sÅ‚użbowych. Policjanci o zdarzeniu powiadomili oficera dyżurnego. Mężczyzna zostaÅ‚ zatrzymany i trafiÅ‚ do policyjnego aresztu. Za usiÅ‚owanie wrÄ™czenia korzyÅ›ci majÄ…tkowej funkcjonariuszowi grozi kara do 10 lat pozbawienia wolnoÅ›ci.

Ukradł, uciekł, wpadł
Policjanci z Komisariatu Policji w Bierutowie zatrzymali mężczyznÄ™, podejrzanego o kradzież auta. OkazaÅ‚ siÄ™ nim 25–letni mieszkaniec Kluczborka. Sprawca ukradÅ‚ osobowego volkswagena na terenie wrocÅ‚awskiej dzielnicy ÅšródmieÅ›cie. Do zatrzymania doszÅ‚o chwilÄ™ później na terenie powiatu oleÅ›nickiego, kiedy kierujÄ…cy nie zatrzymaÅ‚ siÄ™ do kontroli drogowej. Po zatrzymaniu okazaÅ‚o siÄ™, że mężczyzna nie ma prawa jazdy. Podczas przeszukania policjanci znaleźli przy nim kilkanaÅ›cie kluczy do pojazdów różnych marek.
Zatrzymany trafiÅ‚ do policyjnego aresztu. ProwadzÄ…cy sprawÄ™ funkcjonariusze z Komisariatu Policji ÅšródmieÅ›cie we WrocÅ‚awiu ustalili, że byÅ‚ już wczeÅ›niej karany. Grozi mu do 10 lat wiÄ™zienia.

Jak znikały tory
W Å›rodÄ™ 17 lipca po poÅ‚udniu policjanci WydziaÅ‚u Patrolowego Komendy w OleÅ›nicy zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy kradli elementy metalowe z trakcji kolejowej w OleÅ›nicy. Odzyskane elementy zostaÅ‚y zwrócone wÅ‚aÅ›cicielowi. Zatrzymani to 41- i 48-letni mieszkaÅ„cy OleÅ›nicy. Zostali zatrzymani w policyjnym areszcie. Grozi im kara do 8 lat pozbawienia wolnoÅ›ci

Sprzedano tylko jedna działkę
Po raz trzeci miasto wystawiÅ‚o na przetarg 5 dziaÅ‚ek pod zabudowÄ™ szeregowÄ… na ulicy Lotniczej (róg z Reymonta). Cztery dziaÅ‚ki 430-metrowe sprzedawano po 59 tysiÄ™cy, a grunt 6-arowy za 75 tysiÄ™cy zÅ‚. Na przetargu pojawiÅ‚ siÄ™ jednak tylko jeden oferent - kupiÅ‚ 4-arowÄ… dziaÅ‚kÄ™ za 59.590 zÅ‚ plus VAT (23%).

CBA bada
Od 5 lipca agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego prowadzÄ… kontrolÄ™ w Starostwie Powiatowym w OleÅ›nicy. - Dotyczy ona zgodnoÅ›ci z prawem decyzji dotyczÄ…cych rozporzÄ…dzania mieniem komunalnym powiatu oleÅ›nickiego, w szczególnoÅ›ci prawidÅ‚owoÅ›ci postÄ™powania w zwiÄ…zku z finansowaniem zamówienia publicznego "Przebudowa drogi powiatowej nr 1500 D od Åšlizowa do granicy powiatu namysÅ‚owskiego Etap I Åšlizów-Dziadowa KÅ‚oda" przez ZarzÄ…d Dróg Powiatowych w OleÅ›nicy - powiedziaÅ‚a Panoramie MaÅ‚gorzata Matuszak z CBA. O kÅ‚opotach z tÄ… inwestycjÄ… pisaliÅ›my wielokrotnie. Temat nagÅ‚oÅ›niÅ‚ radny Wojciech KociÅ„ski (PiS). WczeÅ›niejsza kontrola wykazaÅ‚a, że powiat naruszyÅ‚ zapisy umowy o dofinansowanie, wprowadzajÄ…c zmiany w projekcie (zastÄ…piÅ‚ mieszankÄ™ SMA betonem asfaltowym) - to przyczyna wstrzymania 3 mln zÅ‚ dotacji unijnej i zablokowania możliwoÅ›ci ubiegania siÄ™ o kolejne. Planowy termin zakoÅ„czenia kontroli przez CBA to poczÄ…tek października.

Żywność dla ubogich
ZarzÄ…d Rejonowy PCK informuje ze ruszyÅ‚ program PEAD - majÄ…cy na celu przekazanie nadwyżek żywnoÅ›ci dla najuboższych mieszkaÅ„ców. PCK prosi o zgÅ‚aszanie siÄ™ do Miejskiego OÅ›rodka Pomocy SpoÅ‚ecznej lub Gminnego OÅ›rodka Pomocy SpoÅ‚ecznej po skierowanie. Kryterium jest minimum socjalne, które wynosi dla osoby samotnej 715,50zÅ‚, a dla jednego czÅ‚onka rodziny 526,50zÅ‚. Również osoby ciężko chore, których dochód przekracza minimum socjalne, mogÄ… siÄ™ zgÅ‚aszać do MOPS-u lub GOPS-u.

Potrójny medalista
Trzy brÄ…zowe medale przywiózÅ‚ z Mistrzostwach Polski Juniorów do lat 15 w DÄ™bicy Borys Salik. PÅ‚ywak MKP Atol pierwszy brÄ…z wywalczyÅ‚ na dystansie 200 m stylem grzbietowym w miniony piÄ…tek. W sobotÄ™ doÅ‚ożyÅ‚ do tego kolejny brÄ…zowy krążek na 50 m grzbietem. W niedzielÄ™ dorzuciÅ‚ brÄ…z na 100 m, również stylem grzbietowym. Szerzej w papierowym wydaniu Panoramy.

Zaginiony nie żyje
W miniony piÄ…tek ok. godz. 15 odnaleziono ciaÅ‚o 58-JarosÅ‚awa P. Mieszkaniec OleÅ›nicy zaginÄ…Å‚ 28 czerwca. Wtedy córka widziaÅ‚a go po raz ostatni w mieszkaniu na ulicy Maczka. Od 3 lipca poszukiwaÅ‚a go policja. Jego ciaÅ‚o znaleziono leżące twarzÄ… w wodzie przy rzeczce OleÅ›nica na Ratajach. ByÅ‚o w częściowym rozkÅ‚adzie. Szerzej w papierowym wydaniu Panoramy.

Próba wyÅ‚udzenia kredytu
Policjanci z zespoÅ‚u do walki z przestÄ™pczoÅ›ciÄ… gospodarczÄ… oleÅ›nickiej komendy na podstawie zgromadzonych materiaÅ‚ów operacyjnych zatrzymali kobietÄ™, podejrzewanÄ… o próbÄ™ wyÅ‚udzenia kredytu w wysokoÅ›ci 20 tysiÄ™cy zÅ‚ na szkodÄ™ jednej z instytucji finansowych na terenie OleÅ›nicy. Kobieta, posÅ‚ugujÄ…c siÄ™ podrobionym zaÅ›wiadczeniem o zatrudnieniu, próbowaÅ‚a zaciÄ…gnąć kredyt. Obecnie trwajÄ… czynnoÅ›ci zmierzajÄ…ce do ustalenia, czy 27-letnia mieszkanka OleÅ›nicy w podobny sposób nie dokonaÅ‚a już podobnego oszustwa. Grozi jej kara do 8 lat pozbawienia wolnoÅ›ci.

Rozbili szybÄ™
W poniedziaÅ‚ek 16 lipca ok. godziny 0.30 do Komendy Powiatowej Policji w OleÅ›nicy trafiÅ‚o zgÅ‚oszenie o wybiciu szyby wystawowej w jednym z oleÅ›nickich sklepów przy ulicy SkÅ‚odowskiej. Funkcjonariusze na miejsc uzyskali rysopis sprawców. Po dokonaniu sprawdzenia przylegÅ‚ego terenu zauważyli dwóch mÅ‚odych mężczyzn, którzy na widok radiowozu zaczÄ™li uciekać w różnych kierunkach. Po krótkim poÅ›cigu obaj zostali zatrzymani i przewiezieni komendy policji w OleÅ›nicy. Byli to 20-letni mieszkaniec OleÅ›nicy oraz 24-letni mieszkaniec WrocÅ‚awia. Mieli ponad 2 promile alkoholu...

Pijany 17-latek
Podczas minionego weekendu oleÅ›niccy policjanci zatrzymali 6 kierujÄ…cych pod wpÅ‚ywem alkoholu. WÅ›ród nich znalazÅ‚ siÄ™ 17 –letni motorowerzysta, który jechaÅ‚ swoim skuterem w niedzielÄ™ ulicami Dziadowej KÅ‚ody, majÄ…c w swoim organizmie ponad 1 promil alkoholu. Kolejny nietrzeźwy kierujÄ…cy zostaÅ‚ zatrzymany w Spalicach, kiedy kierowaÅ‚ audi A4, majÄ…c w wydychanym powietrzu ponad 2 promile alkoholu. Kolejny nietrzeźwy to uczestnik zdarzenia drogowego, które miaÅ‚o miejsce w Spalicach w piÄ…tek okoÅ‚o godziny 22.30. KierujÄ…cy mercedesem 33-latek z OleÅ›nicy najechaÅ‚ na tyÅ‚ poprzedzajÄ…cego go vw polo, którym kierowaÅ‚ 22-letni mieszkaniec gminy OleÅ›nica. Kierowca mercedesa miaÅ‚ blisko 2 promile alkoholu. Uczestnicy zdarzenia nie odnieÅ›li żadnych obrażeÅ„. Z kolei w niedzielÄ™ pomiÄ™dzy OleÅ›niczkÄ… a Piszkawa kierujÄ…cy hyundaiem zjechaÅ‚ na przeciwny pas ruchu, uderzajÄ…c w jadÄ…ce z naprzeciwka audi, którym kierowaÅ‚a 22 letnia kobieta. Kobieta byÅ‚a trzeźwa, natomiast kierujÄ…cy hyundaiem odmówiÅ‚ poddania siÄ™ badaniu na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu, w zwiÄ…zku z czym zostaÅ‚a pobrana od niego krew. Od kierujÄ…cego 43-letniego mieszkaÅ„ca powiatu wrocÅ‚awskiego wyczuwalna byÅ‚a woÅ„ alkoholu. Wszyscy uczestnicy zdarzenia z obrażeniami ciaÅ‚a zostali przewiezieni do szpitala. A w niedzielÄ™ okoÅ‚o godz. 15 na ulicy WileÅ„skiej w OleÅ›nicy kierujÄ…cy motocyklem honda, jadÄ…c WileÅ„skÄ… w kierunku BogusÅ‚awic wpadÅ‚ w poÅ›lizg, przez co straciÅ‚ panowanie nad pojazdem i uderzyÅ‚ w jadÄ…ce z naprzeciwka pojazdy opel astra i opel vectra. KierujÄ…cy motorem po kilku minutach podniósÅ‚ siÄ™ i oddaliÅ‚ z miejsca zdarzenia. Policjanci w wyniku podjÄ™tych czynnoÅ›ci ustalili go i po krótkim czasie odwiedzili motocyklistÄ™ w jego miejscu zamieszkania. Jak siÄ™ okazaÅ‚o, mężczyzna nie miaÅ‚ uprawnieÅ„ do kierowania motocyklem. KonsekwencjÄ… takiego zachowania siÄ™ 22-latka byÅ‚ mandat karny w wysokoÅ›ci 800 zÅ‚otych.

Na wojnÄ™ z komarami
...rusza lokalny samorzÄ…d. UrzÄ…d Miasta OleÅ›nicy zleciÅ‚ odkomarzanie terenów zielonych miasta. W poniedziaÅ‚ek 16 lipca odkomarzanie, prowadzone przez ZakaÅ‚da Zieleni WiesÅ‚awa Niedzielskiego, odbyÅ‚o siÄ™ przy użyciu aparatów grubokroplistych (opryski z ziemi). Odkomarzane bÄ™dÄ… park na WaÅ‚ach JagielloÅ„skich, teren wokóÅ‚ stawu przy Kruczej, stawy miejskie oraz WodociÄ…gi i Kwadraty.

Karambol na Skłodowskiej
11 lipca ok. 9.40 na ulicy SkÅ‚odowskiej w OleÅ›nicy kierujÄ…cy manem 26-letni mężczyzna najechaÅ‚ na tyÅ‚ poprzedzajÄ…cego go fiata, którym kierowaÅ‚ 46-latek. Ten z kolei wpadÅ‚ na volkswagena z 39-letnim kierowcÄ…. W wyniku zdarzenia niewielkie obrażenia odniósÅ‚ kierujÄ…cy fiatem, który zostaÅ‚ opatrzony w szpitalu. Kierowcy byli trzeźwi. Sprawca zdarzenia - kierowca mana - zostaÅ‚ ukarany mandatem.

Nie chcial żyć
We wtorek 10 lipca 52-letni Henryk D. ze Stradomi Wierzchniej odebrał sobie życie przez powieszenie. Wiszące w domu ciało odnalazł syn. Policja ustala okoliczności zdarzenia.

4 mistrzowie, 1 turniej
DolnoÅ›lÄ…ski ZPN informuje, że istnieje możliwość zakupu dwudniowych biletów na turniej Polish Masters, który odbÄ™dzie siÄ™ 21 i 22 lipca na stadionie miejskim we WrocÅ‚awiu.W turnieju, obok gospodarzy piÅ‚karzy ÅšlÄ…ska WrocÅ‚aw, wystÄ…piÄ… trzy europejskie drużyny: portugalska Benfica Lizbona, holenderski PSV Eindhoven oraz hiszpaÅ„skie Athletic Bilbao. Bilety do nabycia sÄ… w nastÄ™pujÄ…cych cenach: II kategoria - 60 zÅ‚, III kategoria - 55 zÅ‚, IV kategoria - 50 zÅ‚. Zamówienia można skÅ‚adać na adres: bilety@dolnoslaskizpn.pl.

"Brudny Harry" pod EuphoriÄ…
OkoÅ‚o godz. 2 w nocy z soboty na niedzielÄ™ policjanci otrzymali zgÅ‚oszenie, że pod pubem Euphoria przy MÅ‚ynarskiej w OleÅ›nicy pijany mężczyzna terroryzuje klientów lokalu przedmiotem przypominajÄ…cym broÅ„. Na miejsce przyjechaÅ‚o kilka radiowozów. Z ustaleniem podejrzanego nie byÅ‚o problemów, bo staÅ‚ na parkingu przed lokalem. ByÅ‚ pod wpÅ‚ywem alkoholu - 1,5 promila. WidzÄ…c stróżów prawa, odrzuciÅ‚ w krzaki pistolet pneumatyczny. ZostaÅ‚ zatrzymany - to Jacek J., 41-letni mieszkaniec powiatu milickiego. Tej samej nocy pod lokalem doszÅ‚o sprzeczki, zakoÅ„czonej bójkÄ…. W konflikt z mÅ‚odzieÅ„cami z OleÅ›nicy wdaÅ‚o siÄ™ dwóch żądnych wrażeÅ„ przyjezdnych, których rozdzielili ochroniarze. Policja nie interweniowaÅ‚a.

Śmierć związkowca
30 czerwca zmarÅ‚ Piotr Graf, czoÅ‚owy dziaÅ‚acz SolidarnoÅ›ci w OleÅ›nicy. CaÅ‚a jego zawodowa kariera zwiÄ…zana byÅ‚a z ZNTK. PracowaÅ‚ tu od 1963 do 1997 jako Å›lusarz, mistrz produkcji, specjalista technolog. WczeÅ›nie wÅ‚Ä…czyÅ‚ siÄ™ w dziaÅ‚ania przeciwko komunistycznemu reżimowi - już lutym 1971 r. byÅ‚ uczestnikiem strajku okupacyjnego w ZNTK. ByÅ‚ wspóÅ‚zaÅ‚ożycielem i przewodniczÄ…cym Komisji ZakÅ‚adowej w ZNTK. 13 grudnia 1981 zostaÅ‚ internowany na 4 miesiÄ…ce. W latach 1982 - 1985 organizowaÅ‚ pomoc dla internowanych i aresztowanych. W 1989 r. znów zostaÅ‚ szefem Komitetu ZaÅ‚ożycielskiego „S” w ZNTK i przewodniczÄ…cym Komitetu Obywatelskiego Ziemi OleÅ›nickiej. ByÅ‚ jednym z kandydatów na burmistrza OleÅ›nicy - zostaÅ‚ nim wówczas Ryszard Zelinka. Po 1990 czÅ‚onek Porozumienia Centrum, nastÄ™pnie Prawa i SprawiedliwoÅ›ci. ZmarÅ‚ w wieku 63 lat. Rodzina i przyjaciele pożegnali go we wtorek 3 lipca na cmentarzu przy WileÅ„skiej.

Taneczny koniec roku
Dwie wspóÅ‚pracujÄ…ce ze sobÄ… szkoÅ‚y - Centrum TaÅ„ca Arko i Centrum JÄ™zykowe Koma - 28 czerwca czerwca w miejskiej sali widowiskowej uroczyÅ›cie podsumowaÅ‚y rok szkolny i sezon taneczny 2011/2012. Mali tancerze i instruktorzy szkoÅ‚y taÅ„ca pokazali efekty swojej pracy. MieliÅ›my okazjÄ™ zobaczyć wystÄ™py dzieci i mÅ‚odzieży w formacjach: balet, hip-hop, jazz, taniec nowoczesny, breakdance. SÅ‚uchacze z Komy odebrali certyfikaty, wieÅ„czÄ…ce caÅ‚y rok nauki, a na koniec zostaÅ‚y rozlosowane bardzo atrakcyjne nagrody dla najlepszych. FOTORELACJA NA DOLE STRONY.

Dom Dziecka bawi siÄ™
Boisko przy bierutowskiej Placówce OpiekuÅ„czo-Wychowawczej na kilka godzin zamieniÅ‚o siÄ™ w miniony czwartek w miejsce plenerowego pikniku pod hasÅ‚em DzieÅ„ Sukcesu. Czerwcowe spotkania, poÅ‚Ä…czone z poczÄ™stunkiem, zabawÄ… i prezentacjÄ… osiÄ…gnieć najbardziej uzdolnionych wychowanków, majÄ… wieloletniÄ… tradycjÄ™ i sÄ… podsumowaniem rocznej pracy dzieci i ich opiekunów. Na Dniu Sukcesu pojawili m.in. siÄ™ wicestarosta SÅ‚awomir Pytel, zastÄ™pca burmistrza Bierutowa Andrzej Czechowski, metodyk Kamila Stemplewska. Sponsorów reprezentowaÅ‚a Aleksandra Kaliszka, a wolontariuszy Teresa Podgórska. FOTORELACJA NA DOLE STRONY.

Skórzewski sekretarzem
PotwierdziÅ‚y siÄ™ podane przez nas w papierowym wydaniu Panoramy informacje o tym, że gÅ‚ównym kandydatem na sekretarza gminy OleÅ›nica jest Krzysztof Skórzewski. To wÅ‚aÅ›nie jego kandydaturÄ™ komisja konkursowa rekomendowaÅ‚a wójtowi do ostatecznej akceptacji. W konkursie Skórzewski pokonaÅ‚ Andrzeja Wojtkowiaka, DorotÄ™ MÄ…czkÄ™ (z Bierutowa)e i EwÄ™ Wójcik z OleÅ›nicy. K. Skórzewski bÄ™dzie Å‚Ä…czyÅ‚ funkcje sekretarza i zastÄ™pcy wójta.

Jazzowa wieÅ›
Takiej frekwencji na ósmej edycji ÅšwiÄ™tojaÅ„skiej nocy jazzowej, organizowanej przez Gminne Centrum Kultury im. Anny Sojko w Dobroszycach, chyba nikt siÄ™ nie spodziewaÅ‚. Wszak piÄ…tkowy koncert zbiegÅ‚ siÄ™ w czasie z meczem Niemcy - Grecja. Mimo to w amfiteatrze, przed dobroszyckÄ… muszlÄ… koncertowÄ…, zjawiÅ‚o siÄ™ blisko póÅ‚ tysiÄ…ca sÅ‚uchaczy, w tym spora grupa oleÅ›nickich miÅ‚oÅ›ników jazzowych klimatów. Magia nazwisk wykonawców, Å‚askawa aura oraz nowoczesny obiekt, wprost wymarzony do plenerowych imprez - to klucz do sukcesu, jakim byÅ‚ udany muzyczny wieczór. Szerzej w papierowym wydaniu. FOTORELACJA NA DOLE STRONY.

 

autor:

designed by Rikonia
copyright by Panorama Oleśnicka
Polityka cookies
panoramaolesnicka@poczta.onet.pl panorama@dyskietka.pl tel. / fax +48 71 3149428
Dla zapewnienia łatwości i wygody odbioru przekazywanych informacji oraz w celu usprawnienia funkcjonowania naszych witryn, korzystamy z technologii plików cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były instalowanie na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji w Polityce Cookies
Zamknij X