Panorama Oleśnicka
Wydarzenia w Panoramie
strony: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Aktualności
POWIAT W SKRÓCIE

Kryminalne Dni Oleśnicy
W trakcie minionego weekendu zostaÅ‚y zgÅ‚oszone dwie kradzieże - poszkodowani stracili telefon komórkowy oraz aparat fotograficzny. Z ich relacji wynikaÅ‚o, że przedmioty te w nieustalonych okolicznoÅ›ciach zostaÅ‚y im skradzione w trakcie obchodów Dni OleÅ›nicy na podzamczu. Policjanci interweniowali również dwukrotnie w zwiÄ…zku ze zgÅ‚oszeniami o szarpaninie pomiÄ™dzy mÅ‚odymi osobami.
Podczas minionego weekendu odnotowano też 5 niegroźnych kolizji drogowych, w których nie byÅ‚o ofiar. Funkcjonariusze zatrzymali dwóch nietrzeźwych rowerzystów.

Festynowa sobota
ByÅ‚o sportowo, byÅ‚o tanecznie, byÅ‚o "militarnie". Trzy oleÅ›nickie szkoÅ‚y podstawowe zorganizowaÅ‚y w sobotÄ™ 2 czerwca festyny dla uczniów i rodziców. W SP8 przygotowano z rozmachem "oleÅ›nickie Euro". W SP7 byÅ‚ atrakcyjny pokaz taneczny. W SP4 rywalizowano na torze sprawnoÅ›ciowo-militarnym. WszÄ™dzie byÅ‚y konkursy, gry, loterie. FOTORELACJA NA DOLE STRONY.

Różany start
W piÄ…tek 1 czerwca deszczowa aura spowodowaÅ‚a, że rozpoczÄ™cie Dni OleÅ›nicy 2012 zostaÅ‚o przeniesione z Rynku do hali sportowej. Setki uczniów i przedszkolaków wrÄ™czyÅ‚y w niej burmistrzowi przygotowane w szkoÅ‚ach kompozycje różane, nawiÄ…zujÄ…ce do hasÅ‚a tegorocznych Dni - "ÅšwiÄ™to miasta wież i róż". Wieczorem na Biesiadzie Różanej, mimo zimna i deszczu, bawiono siÄ™ na zamkowym dziedziÅ„cu. FOTORELACJE NA DOLE STRONY.

Jazzowa Brama
W piÄ…tek 15 czerwca w Bramie OleÅ›nickiej zagra duo Janusz Strobel (gitara) i Henryk MiÅ›kiewicz (saksofon). W kameralnym klubie zaprezentujÄ… nastrojowe kompozycje Strobla. Sprzedaż biletów (po 20 zÅ‚) prowadzÄ…: Brama OleÅ›nicka, ksiÄ™garnia Infok w Rynku oraz wypożyczalnia filmów Cannes na 3 Maja. PoczÄ…tek koncertu - godz. 21.

Rondo na Boże Ciało
Na Dni OleÅ›nicy - z uwagi na przewidywany wzmożony ruch samochodowy - ulica Lwowska bÄ™dzie przejezdna. A jeÅ›li warunki pogodowe bÄ™dÄ… tak korzystne jak do tej pory i nie wydarzÄ… siÄ™ nieprzewidziane okolicznoÅ›ci (np. awaria sprzÄ™tu), to już w najbliższy poniedziaÅ‚ek bÄ™dzie ukÅ‚adana ostatnia warstwa (tzw. Å›cieralna) na caÅ‚ym remontowanych odcinku ulicy Lwowskiej, od Gimnazjum nr 1 w stronÄ™ ronda. - Pozostanie jeszcze regulowanie studzienek kanalizacyjnych, kratek Å›ciekowych i prace kosmetyczne. FinaÅ‚ inwestycji planujemy przed przyszÅ‚ym czwartkiem (Boże CiaÅ‚o) - powiedziaÅ‚ Panoramie dyrektor ZarzÄ…du Dróg Powiatowych Grzegorz Zagórny.

Basen: dobra wiadomość
Przetarg na usuniÄ™cie w branży sanitarnej w kompleksie sportowo-rekreacyjnym wygraÅ‚ Intertech PrzedsiÄ™biorstwo Instalacyjne Waldemar Sielicki z WrocÅ‚awia. PokonaÅ‚ oleÅ›nicki Chatex. Od czasu podpisania umowy firma bÄ™dzie miaÅ‚ 21 dni na usuniÄ™cie usterek. Teraz rozpocznie siÄ™ walka z czasem. Czy uda siÄ™ zwyciÄ™zcy naprawić wszystko w 3 tygodnie? Niepokoić może też różnica cenowa. Chatex proponowaÅ‚ wykonanie zadania za 940 tysiÄ™cy. Intertech wygraÅ‚ z cenÄ… 591 tysiÄ™cy, czyli aż o 350 tysiÄ™cy niższÄ….

Zaśpiewaj w "Metrze"
Liceum OgólnoksztaÅ‚cÄ…ce oraz Centrum Kultury w Sycowie organizujÄ… casting do musicalu „Metro”. OdbÄ™dzie siÄ™ on 13 czerwca o 18.30 w Centrum Kultury. Uczestnik castingu przygotowuje maksymalnie 3-minutowy wystÄ™p do podkÅ‚adu muzycznego na pÅ‚ycie CD w formacie audio (tematyka piosenki oraz forma taÅ„ca dowolna). Granica wiekowa 15 - 30 lat. W castingu mogÄ… wziąć udziaÅ‚ wszystkie osoby majÄ…ce zdolnoÅ›ci wokalne lub taneczne (dopuszczalne sÄ… także grupy taneczne). Zapisy pod numerem tel. 62/785-51-53.

Kup pan hotel
Drugi przetarg na sprzedaż nieruchomoÅ›ci zabudowanej budynkiem hotelu w Sycowie odbÄ™dzie  siÄ™  4 czerwca. Cena wywoÅ‚awcza nieruchomoÅ›ci  wynosi 1.211.400 zÅ‚. Minimalne postÄ…pienie to  1 %  ceny wywoÅ‚awczej.

Z nożem do sklepu
Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji bezpoÅ›rednio po zdarzeniu zatrzymali 51-letniego oleÅ›niczanina podejrzanego o napad na sklep z odzieżą. Jak ustalili, sprawca wszedÅ‚ do sklepu z odzieżą w Rynku i, grożąc sprzedawczyni nożem, próbowaÅ‚ zabrać jej pieniÄ…dze. ZostaÅ‚ spÅ‚oszony przez innych pracowników sklepu i uciekÅ‚. Policjanci, którzy po uzyskaniu dokÅ‚adnego opisu napastnika rozpoczÄ™li jego poszukiwanie, sprawdzajÄ…c okoliczne ulice i podwórka zauważyli mężczyznÄ™ odpowiadajÄ…cemu podanemu rysopisowi. Mężczyzna zostaÅ‚ zatrzymany. PrzyznaÅ‚, że chciaÅ‚ ukraść pieniÄ…dze ze sklepu. Przedstawiono mu zarzuty rozboju, a sÄ…d zastosowaÅ‚ wobec niego tymczasowy areszt na okres 3 miesiÄ™cy. Grozi mu do 12 lat pozbawienia wolnoÅ›ci.

Jubileusz proboszcza
KsiÄ…dz infuÅ‚at WÅ‚adysÅ‚aw Ozimek Å›wiÄ™towaÅ‚ 45-lecie kapÅ‚aÅ„stwa. W niedzielÄ™ 27 maja wÅ›ród sióstr felicjanek, rodziny (byÅ‚y dwie siostry jubilata, rodzice i jedna siostra nie żyjÄ…, brat jest "za wielka wodÄ…"), księży, wÅ‚adz miasta i powiatu, wiernych odprawiÅ‚ mszÄ™ w bazylice Å›w. Jana. Nie zabrakÅ‚o na niej licznych życzeÅ„ i podziÄ™kowaÅ„. - ChciaÅ‚em tÄ™ rocznice obchodzić skromnie w gronie najbliższych. Ale ksiÄ…dz Jan z wikariuszami "zmusili" mnie do obchodzenia jej w koÅ›ciele. Jestem wdziÄ™czny i... skrÄ™powany. Nie wiem, co powiedzieć... - stwierdziÅ‚ wzruszony proboszcz, wywoÅ‚ujÄ…c pierwsze w tym dniu rzÄ™siste oklaski w Å›wiÄ…tyni. W której spontanicznie rozlegÅ‚o siÄ™ też "Plurimos annos, plurimos!", czyli "Sto lat!" po Å‚acinie. Jubilat dziÄ™kowaÅ‚ wszystkim, którzy pamiÄ™tali o jego rocznicy i zÅ‚ożyli mu życzenia. UroczystÄ… mszÄ™ uÅ›wietniÅ‚ Å›piewem, w tym piÄ™knie wykonanym "Alleluja" Haendla z Oratorium Mesjasz, chór Maksymilianum z wrocÅ‚awskiej parafii Å›w. Maksymiliana Kolbego, a przy wyjÅ›ciu z bazyliki wierni odbierali obrazki, przygotowane specjalnie na kapÅ‚aÅ„ski jubileusz. Szerzej w papierowym wydaniu Panoramy. FOTORELACJA NA DOLE STRONY.

Husyci - Boży bojownicy
"Najazd husytów na OleÅ›nicÄ™ 1432/2012” to inscenizacja, która odbyÅ‚a siÄ™ 25 - 27 maja na podzamczu. Szerzej w papierowym wydaniu Panoramy. FOTORELACJA NA DOLE STRONY.

Dzień Dziecka... z Atolem
W sobotÄ™ 2 czerwca od 10 do 20 OleÅ›nicki Kompleks Rekreacyjny Atol zaprasza wszystkich, a w szczególnoÅ›ci dzieci, na obchody Dnia Dziecka. W tym szczególnym dniu dla maluchów przygotowano zawody na Å›ciance wspinaczkowej, konkursy z nagrodami oraz bezpieczne wspinanie siÄ™ z asekuracjÄ…. Bilety wstÄ™pu na Å›ciankÄ™ oraz na minigolfa bÄ™dÄ… obniżone o 20%. W godzinach 14-16 odbÄ™dÄ… siÄ™ zawody dla dzieci i mÅ‚odzieży od 8 lat.

...i z bibliotekÄ…
Z kolei oleÅ›nicka Biblioteka z okazji Dnia Dziecka specjalnie dla najmÅ‚odszych czytelników przygotowaÅ‚a kilka interesujÄ…cych niespodzianek. O 9 goÅ›ciem biblioteki Pod Pegazem bÄ™dzie Izabella KlebaÅ„ska – autorka książek, scenariuszy radiowych i telewizyjnych dla dzieci i mÅ‚odzieży, dobranocek, bajek i piosenek. A biblioteka Pod SowÄ… zaprasza na podwórku przy bibliotece wszystkie dzieci z rodzicami bÄ…dź opiekunami na Piknik Biblioteczny. Bibliotekarki przygotowaÅ‚y dla najmÅ‚odszych oleÅ›niczan wiele atrakcji. Od 13 do 15 bÄ™dzie trwaÅ‚o malowanie twarzy (grupa Maskarada), potem bÄ™dÄ… zabawy integracyjne i bezpÅ‚atna loteria (od 16 do 18). TrwaÅ‚ bÄ™dzie od 13 do 18 kiermasz książki dzieciÄ™cej.

130 lat temu w Oleśnicy
DolnoÅ›lÄ…ska Izba Lekarska, Towarzystwo MiÅ‚oÅ›ników Lwowa oraz Towarzystwo PrzyjacióÅ‚ OleÅ›nicy organizujÄ… w OleÅ›nicy uroczystość dla uczczenia 130. rocznicy urodzin Antoniego CieszyÅ„skiego. Ten urodzony 31 maja 1882 roku w OleÅ›nicy profesor jest uważany za twórcÄ™ polskiej stomatologii. W nocy z 3 na 4 lipca 1941 po wkroczeniu Niemców do Lwowa zostaÅ‚ przez nich rozstrzelany wraz z grupÄ… 25 polskich profesorów wyższych uczelni tego miasta. W OleÅ›nicy wybitny naukowiec jest upamiÄ™tniony nazwaniem jego imieniem placu oraz tablicÄ… na kamienicy w Rynku, w której mieszkaÅ‚a jego rodzina. Program oleÅ›nickich uroczystoÅ›ci przewiduje referat dr n. med. Barbary Bruziewicz-MikÅ‚aszewskiej i koncert uczniów SzkoÅ‚y Muzycznej w zamku oraz zÅ‚ożenie kwiatów pod wspomnianÄ… tablicÄ… pamiÄ…tkowÄ….

Wyniki szóstoklasistów
W kwietniu szóstoklasiÅ›ci w caÅ‚ej Polsce pisali ogólnopolski sprawdzian na koniec podstawówki. W godzinÄ™ musieli siÄ™ uporać z 26 zadaniami sprawdzajÄ…cymi umiejÄ™tność czytania ze zrozumieniem, pisania, korzystania z informacji i wykorzystywania wiedzy w praktyce. Do zdobycia mieli 40 punktów. Znamy już wyniki:

ÅšREDNIA
SZKOLNA

KSP - 26,6
SP2 - 25,1
SP6 - 23,8
SP4 - 23,4
SP8 - 23,1
SP7 - 22,8

Dodajmy, że Å›rednia wojewódzka wyniosÅ‚a 22,5 pkt., a w SP Gminy OleÅ›nica - 25,3.

Młodzi przedsiębiorcy
Reprezentacje kilkunastu szkóÅ‚ z Dolnego ÅšlÄ…ska uczestniczyÅ‚y w XI Regionalnych Targach PrzedsiÄ™biorczoÅ›ci, organizowanych przez Naukowe KoÅ‚o Marketingu Focus przy Zespole SzkóÅ‚ Ponadgimnazjalnych, którego opiekunem jest WiesÅ‚aw Szymczykiewicz. Targi odbywaÅ‚y siÄ™ tradycyjnie pod patronatem starosty oleÅ›nickiego. Tym razem na szkolnym placu apelowym swojÄ… ofertÄ™ zaprezentowaÅ‚o 35 szkolnych mikroprzedsiÄ™biorstw, m.in. z OleÅ›nicy, MiÄ™dzyborza, Sycowa. Twardogóry, Dobroszyc, Ostrowa Wielkopolskiego, Åšwidnicy, Polkowic i Lubina. FOTORELACJA NA DOLE STRONY.

Klima w ratuszu
Miasto ogłosiło przetarg na wykonanie instalacji klimatyzacji i wentylacji mechanicznej w budynku Urzędu Miasta Oleśnicy. Inwestycja zostanie zakończona do 30 października.

Posłowie z liceum
Katarzyna Ostrowska i Marcin Grabowski z klasy IId Liceum OgólnoksztaÅ‚cÄ…cego nr 1 reprezentowali szkoÅ‚e na XVIII Sesji Sejmu Dzieci i MÅ‚odzieży, która odbyÅ‚a siÄ™ w siedzibie Sejmie RP na Wiejskiej. Oboje zorganizowali w szkole debatÄ™ na temat funkcjonowania szkolnego samorzÄ…du z udziaÅ‚em przedstawicieli SamorzÄ…du Uczniowskiego oraz przedstawicieli poszczególnych klas. Przed spotkaniem zostaÅ‚a wÅ›ród uczniów przeprowadzona ankieta. BiorÄ…cy udziaÅ‚ w debacie doszli do wniosku, że istnieje potrzeba rozpisania nowej ordynacji wyborczej. PojawiÅ‚a siÄ™ też propozycja powoÅ‚ania rzecznika ds. mediów oraz regularnych spotkaÅ„ przewodniczÄ…cych klas z prezydium SamorzÄ…du Uczniowskiego. Postulaty wobec samorzÄ…du dotyczyÅ‚y koniecznoÅ›ci powoÅ‚ania kóÅ‚ zainteresowaÅ„ zgodnie z potrzebami uczniów, modernizacji strony internetowej szkoÅ‚y, powoÅ‚ania rzecznika praw ucznia.

Bokserka Mirelka
Zawodnicy z kilkunastu dolnoÅ›lÄ…skich klubów rywalizowali w kategoriach mÅ‚odzik i kadet na turnieju w Lwówku ÅšlÄ…skim. Na zawodach zadebiutowaÅ‚a zawodniczka OrÅ‚a OleÅ›nica Mirella Skubij. OdniosÅ‚a zdecydowane zwyciÄ™stwo na punkty nad zawodniczkÄ… gospodarzy - KamilÄ… Kulig z klubu Box Lwówek ÅšlÄ…ski. W turnieju wystÄ…pili również Maciej Górowski i Krzysztof Szymanek. Maciej ulegÅ‚ zawodnikowi klubu „Champion”, natomiast Krzysztof po kontrowersyjnym werdykcie przegraÅ‚ na punkty 11:12 z zawodnikiem klubu „Kaczor Boks” WaÅ‚brzych Bartoszem GoÅ‚Ä™biewskim.

Nowa skarbnik
Barbara DÅ‚ugosz, gÅ‚ówna ksiÄ™gowa w I LO w OleÅ›nicy, zostaÅ‚a skarbnikiem powiatu..

Trzy z Łoziny
Po golu Krzysztofa Bezaka Pogoń wygrała 1:0 w Łozinie. Jeśli za tydzień MKS wygra u siebie z Polonią Środa Śląska, awansuje do IV ligi.

Strzelał do kota
W piÄ…tek 25 maja okoÅ‚o godziny 18.30 do Komendy Powiatowej Policji w OleÅ›nicy zgÅ‚osiÅ‚a siÄ™ kobieta, która poinformowaÅ‚a, że z okna sÄ…siedniego mieszkania ktoÅ› strzelaÅ‚ do jej kota, raniÄ…c go. Na miejsce zdarzenia udali siÄ™ dzielnicowi. Ustalili i zatrzymali mężczyznÄ™, który strzelaÅ‚ z pistoletu pneumatycznego do zwierzÄ…t. TÅ‚umaczyÅ‚, że kot, którego postrzeliÅ‚, zanieczyszczaÅ‚ jego posesjÄ™. Mężczyzna zostaÅ‚ zatrzymany w policyjnym areszcie, a za znÄ™canie siÄ™ nad zwierzÄ™tami odpowie przed sÄ…dem.

Trzynastolatka wpadła pod mercedesa
W sobotÄ™ okoÅ‚o godziny 19.10 w GoÅ‚Ä™bicach 13-letnia rowerzystka, wyjeżdżajÄ…c z drogi podporzÄ…dkowanej, zderzyÅ‚a siÄ™ z nadjeżdżajÄ…cym mercedesem, którym kierowaÅ‚ mieszkaniec gminy Syców. KierujÄ…ce samochodem byÅ‚ trzeźwy. Dziewczynka z uwagi na obrażenia ciaÅ‚a zostaÅ‚a przetransportowana Å›migÅ‚owcem pogotowia ratunkowego do szpitala.

Na rajdowej trasie
395 uczestników stanęło na starcie X OleÅ›nickiego Rajdu Rowerowego. NajmÅ‚odsza - Martynka BieÅ„ - ma zaledwie roczek. Najstarszy - Jan Kotowicz - liczy sobie 83 wiosny. RowerzyÅ›ci pokonali 34-kilometrowÄ… malowniczÄ… trasÄ™. FOTORELACJA NA DOLE STRONY. Szerzej w Å›rodowym wydaniu Panoramy.

Polnej nikt nie chce
Już po raz czwarty(!) nikt nie pojawił się na licytacji działki budowlanej (922 mkw.) położonej przy ulicy Polnej (Lucień), przeznaczonej pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego, wolnostojącego. Działka, wyceniona na 103.902 zł, była wystawiona za 70.000 zł (plus VAT do wylicytowanej ceny).

Dokumentacja zagospodarowania

7.380 przygotowaÅ‚ ZakÅ‚ad Budynków Komunalnych na sporzÄ…dzenie dokumentacji na zagospodarowanie terenu przy ul. Wojska Polskiego 5, 6. W przetargu wygraÅ‚a oferta Erms Plus Kamila KarÅ‚owska z Poznania. Firma wykona dokumentacje za 4.403 zÅ‚. PokonaÅ‚a oferentów z Niemczy i Warszawy. Najwyższa cena w przetargu - 9.655 zÅ‚.

Wypadek zwiÄ…zkowców
Jak podaje Super Express, 24 maja okoÅ‚o godz. 13 na granicy Raszyna i Janek tir zajechaÅ‚ autobusowi, którym jechali dziaÅ‚acze z powiatu oleÅ›nickiego na demonstracjÄ™ przed PaÅ‚acem Prezydenckim. Kierowca autokaru dosÅ‚ownie w ostatniej chwili odbiÅ‚ w bok, mijajÄ…c miejski autobus. Potem staranowaÅ‚ maszt przystankowy i zatrzymaÅ‚ siÄ™ dwieÅ›cie metrów dalej. Nikomu na szczęście nic siÄ™ nie staÅ‚o. - Kierowca zachowaÅ‚ zimnÄ… krew i zbiÅ‚ tylko przedniÄ… szybÄ™ - mówiÅ‚ SE Andrzej Ciapek, który jechaÅ‚ feralnym autobusem z OleÅ›nicy. ZwiÄ…zkowy przemieszczali siÄ™ pod Sejm, gdzie mieli protestować przeciwko uchwalonemu przez rzÄ…d nowemu wiekowi emerytalnemu. Szerzej w papierowym wydaniu Panoramy.

Corsa uderzyła w motorowerzystę
Do wypadku doszło w czwartek 24 maja około godz. 15 u zbiegu ulic Kopernika i Wojska Polskiego. Kierujący oplem corsą 43-latek nie udzielił pierwszeństwa przejazdu 69-letniemu motorowerzyście. Ten ostatni został z obrażeniami ciała przewieziony do szpitala. Na Wojska Polskiego błyskawicznie utworzyły się korki...

Nowi dyrektorzy
Komisje konkursowe wyÅ‚oniÅ‚y dyrektorów przedszkoli i szkóÅ‚ podstawowych na terenie gminy Syców. Dyrektorem Publicznego Przedszkola nr 1 im. KoszaÅ‚ka OpaÅ‚ka  w Sycowie zostaÅ‚a dotychczasowa dyrektorka Joanna Nowak. Na kolejnÄ… kadencjÄ™ wybrano także dotychczasowÄ… dyrektorkÄ™ Publicznego Przedszkola nr 3 im. MaÅ‚ego KsiÄ™cia w Sycowie LidiÄ™ SzpytmÄ™ oraz dyrektorkÄ™ SzkoÅ‚y Podstawowej w DroÅ‚towicach JolantÄ™ BÅ‚ach. Z powodu braku bezwzglÄ™dnej wiÄ™kszoÅ›ci gÅ‚osów nie wyÅ‚oniono natomiast dyrektora SzkoÅ‚y Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Sycowie. Kandydatem na to stanowisko byÅ‚a Bożena DziwiÅ„ska-Karaba oraz Katarzyna Wojciechowska W konkursie nie startowaÅ‚a dotychczasowa dyrektorka Alicja GÅ‚azik. W wyniku nie rozstrzygniÄ™cia konkursu burmistrz prawdopodobnie powoÅ‚a na to stanowisko osobÄ™, która bÄ™dzie peÅ‚niÅ‚a obowiÄ…zki dyrektora.

Amfa x 2 tysiÄ…ce
OleÅ›niccy policjanci z WydziaÅ‚u Kryminalnego zatrzymali 3 mężczyzn posiadajÄ…cych narkotyki. Funkcjonariusze ustalili, że mężczyźni mogÄ… przewozić je w aucie. 17 maja ok. 22 w Strzelcach zatrzymali samochód, w którym podczas kontroli ujawnili w schowku worek z amfetaminÄ… - ok. 2 tysiÄ™cy porcji narkotyku. Dalsze czynnoÅ›ci przeprowadzone przez policjantów dostarczyÅ‚y nowych dowodów pozwalajÄ…cych przedstawić dwóm zatrzymanym zarzuty handlu narkotykami. Funkcjonariusze udowodnili im handel blisko 5 tysiÄ…cami porcji amfetaminy. Zatrzymani to mężczyźni w wieku 22 - 32 lat, mieszkaÅ„cy gmin Twardogóra i Dobroszyce. Jeden z zatrzymanych przyznaÅ‚ siÄ™ do pomagania w rozprowadzaniu Å›rodków odurzajÄ…cych. Dwóch zostaÅ‚o tymczasowo aresztowanych, a wobec jednego zastosowano dozór policyjny. Za handel narkotykami grozi im do 10 lat pozbawienia wolnoÅ›ci.

Policja szuka zastępcy
Ogłoszony został konkurs na I zastępcę komendanta powiatowego policji w Oleśnicy (nadzorującego służbę kryminalną). Obecnie funkcję tę pełni Sławomir Tracz. Kandydaci mogą składać dokumenty do 30 maja, a postępowanie kwalifikacyjne zostanie zakończone do 29 czerwca.

Zmarł lekarz
W czwartek 10 maja zmarÅ‚ Maciej Jakimek, pochodzÄ…cy z OleÅ›nicy internista i neurolog. MieszkaÅ‚ w Dobrzeniu. ByÅ‚ radnym i wiceprzewodniczÄ…cym Rady Gminy Dobroszyce w kadencji 1990 - 1994. Ostatnio pracowaÅ‚ w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w BolesÅ‚awcu, w którym byÅ‚ ordynatorem oddziaÅ‚u neurologicznego i dyrektorem ds. medycznych. ZmarÅ‚ na niewydolność krążeniowÄ…. MiaÅ‚ 51 lat. Å»egnaÅ‚y go tÅ‚umy lekarzy, pielÄ™gniarek, przyjacióÅ‚ i znajomych.

 

autor:

designed by Rikonia
copyright by Panorama Oleśnicka
Polityka cookies
panoramaolesnicka@poczta.onet.pl panorama@dyskietka.pl tel. / fax +48 71 3149428
Dla zapewnienia łatwości i wygody odbioru przekazywanych informacji oraz w celu usprawnienia funkcjonowania naszych witryn, korzystamy z technologii plików cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były instalowanie na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji w Polityce Cookies
Zamknij X