Panorama Oleśnicka
Wydarzenia w Panoramie
strony: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Aktualności
POWIAT W SKRÓCIE

Na rajdowej trasie
395 uczestników stanęło na starcie X OleÅ›nickiego Rajdu Rowerowego. NajmÅ‚odsza - Madzia Mosiak - ma 2 latka. Najstarszy - Jan Kotowicz - liczy sobie 83 wiosny. RowerzyÅ›ci pokonali 34-kilometrowÄ… malowniczÄ… trasÄ™. Szerzej w Å›rodowym wydaniu Panoramy.

Dzień Dziecka z Atolem
W sobotÄ™ 2 czerwca od 10 do 20 OleÅ›nicki Kompleks Rekreacyjny Atol zaprasza wszystkich, a w szczególnoÅ›ci dzieci, na obchody Dnia Dziecka. W tym szczególnym dniu dla maluchów przygotowano zawody na Å›ciance wspinaczkowej, konkursy z nagrodami oraz bezpieczne
wspinanie się z asekuracją. Bilety wstępu na ściankę oraz na minigolfa będą obniżone o 20%. W godzinach 14-16 odbędą się zawody dla dzieci i młodzieży od 8 lat.

KontrolujÄ… Jarmark
W czwartek straż miejska, a w piÄ…tek strażnicy w asyÅ›cie policji kontrolowali kupców na Jarmarku przy ulicy SkÅ‚odowskiej. Sprawdzano miÄ™dzy innymi legalizacjÄ™ wag, zezwolenia na handel oraz opÅ‚aty targowe. Już pierwszego dnia w spór ze strażnikami miejskimi wdaÅ‚ siÄ™ wÅ‚aÅ›ciciel terenu Henryk Fleiter, który stanowczo twierdzi, że straż miejska nie ma prawa przeprowadzać kontroli na prywatnym terenie, jakim jest Jarmark. Pod adresem strażników miejskich oraz wÅ‚adz OleÅ›nicy posypaÅ‚o siÄ™ sporo gorzkich sÅ‚ów i inwektyw. Zdaniem handlujÄ…cych, nÄ™kanie ich czÄ™stymi kontrolami oraz bardzo wysokim czynszem to dziaÅ‚ania majÄ…ce na celu likwidacjÄ™ ich miejsc pracy. Szerzej w Å›rodowym wydaniu Panoramy.

Wypadek zwiÄ…zkowców
Jak podaje Super Express, 24 maja okoÅ‚o godz. 13 na granicy Raszyna i Janek tir zajechaÅ‚ autobusowi, którym jechali dolnoÅ›lÄ…scy zwiÄ…zkowcy, w tym dziaÅ‚acze z powiatu oleÅ›nickiego, demonstracjÄ™ przed PaÅ‚acem Prezydenckim. Kierowca autokaru dosÅ‚ownie w ostatniej chwili odbiÅ‚ w bok, mijajÄ…c miejski autobus. Potem staranowaÅ‚ maszt przystankowy i zatrzymaÅ‚ siÄ™ dwieÅ›cie metrów dalej. Nikomu na szczęście nic siÄ™ nie staÅ‚o. - Kierowca zachowaÅ‚ zimnÄ… krew i zbiÅ‚ tylko przedniÄ… szybÄ™ - mówiÅ‚ SE Andrzej Ciapek, który jechaÅ‚ feralnym autobusem z OleÅ›nicy. ZwiÄ…zkowy przemieszczali siÄ™ pod Sejm, gdzie mieli protestować przeciwko uchwalonemu przez rzÄ…d nowemu wiekowi emerytalnemu. Kilka godzin później podstawiono im nowy pojazd.

Corsa uderzyła w motorowerzystę
Do wypadku doszło w czwartek 24 maja około godz. 15 u zbiegu ulic Kopernika i Wojska Polskiego. Kierujący oplem corsą 43-latek nie udzielił pierwszeństwa przejazdu 69-letniemu motorowerzyście. Ten ostatni został z obrażeniami ciała przewieziony do szpitala. Na Wojska Polskiego błyskawicznie utworzyły się korki...

Nowi dyrektorzy
Komisje konkursowe wyÅ‚oniÅ‚y dyrektorów przedszkoli i szkóÅ‚ podstawowych na terenie gminy Syców. Dyrektorem Publicznego Przedszkola nr 1 im. KoszaÅ‚ka OpaÅ‚ka  w Sycowie zostaÅ‚a dotychczasowa dyrektorka Joanna Nowak. Na kolejnÄ… kadencjÄ™ wybrano także dotychczasowÄ… dyrektorkÄ™ Publicznego Przedszkola nr 3 im. MaÅ‚ego KsiÄ™cia w Sycowie LidiÄ™ SzpytmÄ™ oraz dyrektorkÄ™ SzkoÅ‚y Podstawowej w DroÅ‚towicach JolantÄ™ BÅ‚ach. Z powodu braku bezwzglÄ™dnej wiÄ™kszoÅ›ci gÅ‚osów nie wyÅ‚oniono natomiast dyrektora SzkoÅ‚y Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Sycowie. Kandydatem na to stanowisko byÅ‚a Bożena DziwiÅ„ska-Karaba oraz Katarzyna Wojciechowska W konkursie nie startowaÅ‚a dotychczasowa dyrektorka Alicja GÅ‚azik. W wyniku nie rozstrzygniÄ™cia konkursu burmistrz prawdopodobnie powoÅ‚a na to stanowisko osobÄ™, która bÄ™dzie peÅ‚niÅ‚a obowiÄ…zki dyrektora.

Sprawny uczeń
31 maja mija termin, w którym niepeÅ‚nosprawni uczniowie z Dolnego ÅšlÄ…ska mogÄ… skÅ‚adać aplikacje o przyznanie im jednorazowego stypendium w wysokoÅ›ci 1.000 zÅ‚. PieniÄ…dze mogÄ… zostać przeznaczone na pomoce naukowe, w tym także zakup komputera, opÅ‚atÄ™ za internet, dofinansowanie wycieczki szkolnej, przejazdów do szkoÅ‚y itp. Fundatorem jest marszaÅ‚ek województwa dolnoÅ›lÄ…skiego. O stypendium może ubiegać siÄ™ każdy uczeÅ„ szkoÅ‚y podstawowej lub gimnazjalnej z terenu caÅ‚ego Dolnego ÅšlÄ…ska, który ma orzeczenie o niepeÅ‚nosprawnoÅ›ci i pochodzi z rodziny, w której dochód na jednÄ… osobÄ™ nie przekracza 351 zÅ‚. Nabór wniosków prowadzony jest w UrzÄ™dzie MarszaÅ‚kowskim Województwa DolnoÅ›lÄ…skiego, w Wydziale ds. Osób NiepeÅ‚nosprawnych przy ul. Ostrowskiego we WrocÅ‚awiu. Formularz wniosku wraz z zaÅ‚Ä…cznikami znajduje siÄ™ na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakÅ‚adce „(nie)peÅ‚nosprawni” – „Programy i zadania (dokumenty)”. Decyduje data wpÅ‚ywu wniosku do UrzÄ™du.

Medalowa szóstka
Bardzo dobry wystÄ™p zanotowali zawodnicy WKS OleÅ›niczanka na Mistrzostwa Dolnego ÅšlÄ…ska MÅ‚odzików. Zdobyli we WrocÅ‚awiu 6 medali: zÅ‚oty, 3 srebrne i 2 brÄ…zowe, a także 27 punktów we wspóÅ‚zawodnictwie prowadzonym przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.
PaweÅ‚ Lis byÅ‚ pierwszy na 600 m (1.32.05). Srebro wywalczyli: Anna Ptak (100 ppÅ‚, 16.27), Damian Przybytek (skok w dal, 5,75) i Violetta Sikora (skok w dal, 4,85), która byÅ‚a też 4. na 300 m. Z brÄ…zowymi krążkami wracali Piotr Grzywna (1000 m, 2.58.86) i JarosÅ‚aw Królik (oszczep, 43,92).

Hej, Jack!
W najbliższÄ… sobotÄ™ 26 maja w Jack Pub & Restaurant w OleÅ›nicy wystÄ…pi legendarna grupa Hej. Bilety kosztujÄ… 20 zÅ‚. Start - godz. 21. Dla trzech pierwszych czytelników, którzy jutro przyjdÄ… do redakcji z najnowszym wydaniem Panoramy OleÅ›nickiej, mamy trzy podwójne wejÅ›ciówki.

Akcja CBÅš
Jak podaje Onet.pl, "funkcjonariusze Centralnego Biura Åšledczego odzyskali skradzionego TIR-a wartego 460 tysiÄ™cy zÅ‚otych, którego Litwini chcieli wywieźć za granicÄ…. W Å›rodku byÅ‚ pusty. Co siÄ™ staÅ‚o z Å‚adunkiem, nie wiadomo. TIR, czyli ciÄ…gnik z naczepÄ… przystosowanÄ… do przewożenia substancji pÅ‚ynnych, zostaÅ‚ skradziony poza granicami Polski - w jednym z krajów Unii Europejskiej. Prawdopodobnie pojazd musiaÅ‚ wzbudzić podejrzenia funkcjonariuszy wczeÅ›niej, ponieważ CBÅš zatrzymaÅ‚o go oraz trzech mężczyzn - Litwinów, którzy byli obok niego na parkingu w okolicy OleÅ›nicy. To byÅ‚a szybka akcja. Mężczyźni w ogóle nie spodziewali siÄ™ CBÅš. Zanim zdążyli zareagować, już mieli rÄ™ce w kajdankach. Samochód miaÅ‚ wystawione faÅ‚szywe dokumenty. Litwini chcieli go przetransportować poza granice naszego kraju. Gdzie dokÅ‚adnie? Tego jeszcze nie wiadomo.- Samochód byÅ‚ pusty. Badamy, czy zostaÅ‚ skradziony z caÅ‚ym Å‚adunkiem, który zostaÅ‚ zostawiony gdzieÅ› po drodze, czy przyjechaÅ‚ do Polski bez niczego - mówi Krzysztof Zaporowski z Biura Prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji we WrocÅ‚awiu". Sprawcy po doprowadzeniu do sÄ…du zostali tymczasowo aresztowani na okres 3 miesiÄ™cy. Grozi im 10 lat wiÄ™zienia.

Amfa x 2 tysiÄ…ce
OleÅ›niccy policjanci z WydziaÅ‚u Kryminalnego zatrzymali 3 mężczyzn posiadajÄ…cych narkotyki. Funkcjonariusze ustalili, że mężczyźni mogÄ… przewozić je w aucie. 17 maja ok. 22 w Strzelcach zatrzymali samochód, w którym podczas kontroli ujawnili w schowku worek z amfetaminÄ… - ok. 2 tysiÄ™cy porcji narkotyku. Dalsze czynnoÅ›ci przeprowadzone przez policjantów dostarczyÅ‚y nowych dowodów pozwalajÄ…cych przedstawić dwóm zatrzymanym zarzuty handlu narkotykami. Funkcjonariusze udowodnili im handel blisko 5 tysiÄ…cami porcji amfetaminy. Zatrzymani to mężczyźni w wieku 22 - 32 lat, mieszkaÅ„cy gmin Twardogóra i Dobroszyce. Jeden z zatrzymanych przyznaÅ‚ siÄ™ do pomagania w rozprowadzaniu Å›rodków odurzajÄ…cych. Dwóch zostaÅ‚o tymczasowo aresztowanych, a wobec jednego zastosowano dozór policyjny.
Za handel narkotykami grozi im do 10 lat pozbawienia wolności.

Maluch na 3,5 promila
Podczas minionego weekendu oleÅ›niccy policjanci zatrzymali 4 nietrzeźwych kierujÄ…cych. Jeden z nich siedziaÅ‚ za kierownica citroena, mimo zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych wydanego przez sÄ…d, a ponadto miaÅ‚ ponad 1,5 promila alkoholu. W niedzielÄ™ w nocy policjanci w Bierutowie na WrocÅ‚awskiej zatrzymali 33-letniego mieszkaÅ„ca gminy Bierutów kierujÄ…cego fiatem 126. Kierowca miaÅ‚ aż 3,5 promila alkoholu. Kolejny nietrzeźwy kierujÄ…cy zostaÅ‚ zatrzymany w Smardzowie - jechaÅ‚ renaultem. 46-letni mieszkaniec OleÅ›nicy wsiadÅ‚ za kierownicÄ™ swojego pojazdu, majÄ…c 2,5 promila. WÅ›ród zatrzymanych byÅ‚ też jeden rowerzysta, który wpadÅ‚ w niedzielÄ™ wieczorem na terenie Sycowa (miaÅ‚ 0,7 promila). Kontrole drogowe podczas minionego weekendu pozwoliÅ‚y ujawnić 7 pojazdów, których stan techniczny nie byÅ‚ wystarczajÄ…co dobry, a ich wÅ‚aÅ›cicielom zatrzymano dowody rejestracyjne.

Pogoń przegoniła Widawę
To byÅ‚ mecz! Po meczu niezwykle zaciÄ™tym, obfitujÄ…cym w gole, ostre starcia i żóÅ‚te kartki, PogoÅ„ OleÅ›nica pokonaÅ‚a 5:4 (3:3) Widawe Bierutów. W derbach goÅ›cie na Brzozowej dwa razy prowadzili! Po siedmiu minutach i golach P. Bezaka oraz DoÅ„ca już 2:0. Potem 3:1. Ale do przerwy byÅ‚o 3:3. Po zmianie strony bierutowianie trzeci raz objÄ™li prowadzenie przy stanie 3:4. a mimo to nie zdobyli nawet punktu. Dobily ich obroniony przez Idziorka rzut karny oraz bramki Mularczyka i K. Bezaka, dziÄ™ki którym MKS wygraÅ‚. Derby oglÄ…daÅ‚o ok. 250 kibiców. ByÅ‚y losowania nagród i zbieranie pieniÄ™dzy na protezy dla Ewy Kieryk. Na oleÅ›nickim stadionie już dawno nie byÅ‚o tylu emocji.. MKS jest wiceliderem okrÄ™gówki - o punkt wyprzedza jÄ… Polonia Åšroda ÅšlÄ…ska.

Fałszywy wnuczek
Mimo wielu przestróg publikowanych w mediach, wciąż na terenie powiatu oleÅ›nickiego zdarzajÄ… siÄ™ przypadki oszustw metodÄ… „na wnuczka”. Ostatnio taka kradzież miaÅ‚a miejsce 15 maja w OleÅ›nicy. FaÅ‚szywy „wnuczek” oszukaÅ‚ 87-letniÄ… kobietÄ™ 9 tysiÄ™cy zÅ‚otych i 300 euro! Szerzej w papierowym wydaniu Panoramy.

Przyjedzie Legutko
W poniedziałek 28 maja do Oleśnicy przyjedzie eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości prof. Ryszard Legutko. Spotkanie pod hasłem "Dokąd zmierzasz Europo?" odbędzie się w auli Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Oleśnicy o godz. 18. - Serdecznie zapraszamy
wszystkich zainteresowanych - zachęca do udziału w nim Michał Kołaciński, powiatowy pełnomocnik PiS-u.

Policja szuka zastępcy
Ogłoszony został konkurs na I zastępcę komendanta powiatowego policji w Oleśnicy (nadzorującego służbę kryminalną). Obecnie funkcję tę pełni Sławomir Tracz. Kandydaci mogą składać dokumenty do 30 maja, a postępowanie kwalifikacyjne zostanie zakończone do 29 czerwca.

Kursy w Atolu
OleÅ›nicki Atol proponuje dwa nowe kursy. Kurs asekuracji - dwugodzinny dla 4 osób. W programie zapoznanie siÄ™ ze sprzÄ™tem wspinaczkowym, nauka asekuracji, podstawy bezpieczeÅ„stwa i korzystania ze Å›cianki wspinaczkowej. Cena kursu: 60 zÅ‚/osoba (normalny), 50 zÅ‚ (ulgowy). I kurs wspinaczki na sztucznej Å›cianie, trwajÄ…cy 4 dni po 3 godziny dla 4 osób. Cena: 350 zÅ‚/osoba normalny, 300 zÅ‚ (ulgowy). Informacje i zapisy: tel. 71/782-39-82(86).

Zmarł lekarz
W czwartek 10 maja zmarÅ‚ Maciej Jakimek, pochodzÄ…cy z OleÅ›nicy internista i neurolog. MieszkaÅ‚ w Dobrzeniu. ByÅ‚ radnym i wiceprzewodniczÄ…cym Rady Gminy Dobroszyce w kadencji 1990 - 1994. Ostatnio pracowaÅ‚ w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w BolesÅ‚awcu, w którym byÅ‚ ordynatorem oddziaÅ‚u neurologicznego i dyrektorem ds. medycznych. ZmarÅ‚ na niewydolność krążeniowÄ…. MiaÅ‚ 51 lat. Å»egnaÅ‚y go tÅ‚umy lekarzy, pielÄ™gniarek, przyjacióÅ‚ i znajomych.

Samochodowy rajd rodzinny
Fundacja Åšw. Jana ApostoÅ‚a i Ewangelisty, Katolicka SzkoÅ‚a Podstawowa w OleÅ›nicy oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zapraszajÄ… 26 maja do udziaÅ‚u w Rodzinnym Rajdzie Samochodowym. Jego uczestnikami rajdu mogÄ… być wszyscy amatorzy dobrej zabawy. ZgÅ‚oszenia sÄ… przyjmowane do 22 maja (tel. 509-944-162 lub w sekretariacie Katolickiej SzkoÅ‚y Podstawowej). Organizatorzy zapowiadajÄ… atrakcyjne nagrody, puchary i dyplomy dla uczestników. Wpisowe wynosi 50 zÅ‚ od samochodu. Na zakoÅ„czenie rajdu odbÄ™dzie wspólne pieczenie kieÅ‚basek przy ognisku.

130 lat temu w Oleśnicy
DolnoÅ›lÄ…ska Izba Lekarska, Towarzystwo MiÅ‚oÅ›ników Lwowa oraz Towarzystwo PrzyjacióÅ‚ OleÅ›nicy organizujÄ… w OleÅ›nicy uroczystość dla uczczenia 130. rocznicy urodzin Antoniego CieszyÅ„skiego. Ten urodzony 31 maja 1882 roku w OleÅ›nicy profesor jest uważany za twórcÄ™ polskiej stomatologii. W nocy z 3 na 4 lipca 1941 po wkroczeniu Niemców do Lwowa zostaÅ‚ przez nich rozstrzelany wraz z grupÄ… 25 polskich profesorów wyższych uczelni tego miasta. W OleÅ›nicy wybitny naukowiec jest upamiÄ™tniony nazwaniem jego imieniem placu oraz tablicÄ… na kamienicy w Rynku, w której mieszkaÅ‚a jego rodzina. Program oleÅ›nickich uroczystoÅ›ci przewiduje referat dr n. med. Barbary Bruziewicz-MikÅ‚aszewskiej i koncert uczniów SzkoÅ‚y Muzycznej w zamku oraz zÅ‚ożenie kwiatów pod wspomnianÄ… tablicÄ… pamiÄ…tkowÄ….

ŚMIERĆ W POŻARZE
Tragiczne byÅ‚y skutki pożaru, który wybuchÅ‚ w poniedziaÅ‚ek 14 maja ok. godz. 22 w mieszkaniu znajdujÄ…cym siÄ™ w popegerowskim budynku w Lipce. W jego wyniku zginÄ…Å‚ 45-letni Krzysztof S. ByÅ‚ bezrobotny, mieszkaÅ‚ samotnie.

Betard dostarczy beton
DostawÄ… (z rozÅ‚adunkiem) do bazy Sekcji Dróg Miejskich w OleÅ›nicy materiaÅ‚ów betonowych do nawierzchni drogowych zajmie siÄ™ w tym roku Betard sp. z o.o. z DÅ‚ugoÅ‚Ä™ki. PokonaÅ‚ ona w przetargu Polbruk S.A. z GdaÅ„ska. Betard zaproponowaÅ‚ cenÄ™ 117.891 zÅ‚, gdaÅ„szczanie - 119.398 zÅ‚.

Na Ludwikowskiej trudniej
InformowaliÅ›my już, że przy przychodni na Ludwikowskiej wykonany zostanie remont kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz zbudowany parking. Wiadomo już, że inwestycja rozpocznie siÄ™ 20 maja i potrwa do poÅ‚owy lipca. Parking na terenie posesji przychodni bÄ™dzie wyÅ‚Ä…czony z eksploatacji. Pacjenci i pracownicy do budynku powinni wchodzić wejÅ›ciem gÅ‚ównym od strony ulicy Ludwikowskiej. A osoby dojeżdżajÄ…ce samochodami powinni je parkować poza posesjÄ… przychodni.

Nowi funkcyjni
Młodzieżowa Rada Miasta wybrała kolejnych radnych funkcyjnych. Sekretarzem został Maksymilian Siwecki, a skarbnikiem Dagmara Noworycka. Komisję Rewizyjną utworzą: Aleksander Bylicki, Jakub Heliński, Krzysztof Konarzewski, Maciej Lech, Przemysław Majcher, Marcin Matyszczak i Adrian Pietrzak.

Mama pijana
Wieczorem 5 maja policja otrzymaÅ‚a zgÅ‚oszenie od jednego z przechodniów o maÅ‚ym dziecku bawiÄ…cym siÄ™ w oknie mieszkania znajdujÄ…cego siÄ™ na I piÄ™trze budynku przy ulicy Zamkowej w OleÅ›nicy. PrzybyÅ‚y na miejsce patrol policji, ze wzglÄ™du na utrudniony dostÄ™p do mieszkania, poinformowaÅ‚ o incydencie straż pożarna. Strażacy wspólnie z policjantami, za pomocÄ… drabiny przez otwarte okno mieszkania, dostali siÄ™ do Å›rodka. W nim na Å‚óżku zobaczyli Å›piÄ…cÄ… kobietÄ™ oraz 2-letnie dziecko. Po przebudzeniu kobiety wyczuwalna byÅ‚a od niej silna woÅ„ alkoholu. Dwulatkowi nic siÄ™ nie staÅ‚o - zaopiekowaÅ‚a siÄ™ nim sÄ…siadka. 37-letnia matka zostaÅ‚a przewieziona do Komendy Powiatowej Policji w OleÅ›nicy. MiaÅ‚a w wydychanym powietrzu ponad 3,5 promila alkoholu. ZostaÅ‚a zatrzymana w policyjnym areszcie, a po wytrzeźwieniu przyznaÅ‚a siÄ™ do zarzucanego jej czynu. Z ustaleÅ„ funkcjonariuszy wynika, że nie byÅ‚ to pierwszy przypadek nieodpowiedzialnego zachowania matki - kilka lat wczeÅ›niej zostaÅ‚a ukarana za podobne przestÄ™pstwo. Grozi jej do 5 lat pozbawienia wolnoÅ›ci.

Zrobi DÄ…browskiego
PrzebudowÄ™ ulicy DÄ…browskiego wykona Pol-Dróg z CieÅ›li za 649.871 zÅ‚. Firma pokonaÅ‚a w przetargu 3 oferentów: „RóżaÅ„ski” Edwarda RóżaÅ„skiego z WrocÅ‚awia - 757.284 zÅ‚, Tom-Trans Tomasza Walczaka z OleÅ›nicy - 703.874 zÅ‚, Brera z WrocÅ‚awia - 875.496 zÅ‚.

Ze stoÅ‚ówki biblioteka
Parter dawnej stoÅ‚ówki w Gimnazjum nr 1 zostanie przerobiony na bibliotekÄ™. Biuro UsÅ‚ug Inwestycyjnych Plumber Dariusza Piaseckiego z OleÅ›nicy wygraÅ‚o przetarg na przygotowanie dokumentacji z kosztorysem na przebudowÄ™ wraz ze zmianÄ… sposobu użytkowania. ZaproponowaÅ‚o cenÄ™ 6.765 zÅ‚. PokonaÅ‚o 8 oferentów (z Krakowa, WrocÅ‚awia, Jeleniej Góry, Ustronia, Å»or, Trzebnicy). Najwyższa oferta opiewaÅ‚ na 36,9 tys. zÅ‚. ZakÅ‚ad Budynków Komunalnych przeznaczyÅ‚ na dokumentacjÄ™ 9,8 tys. zÅ‚.

Zmarł kombatant
9 maja na cmentarzu komunalnym przy WileÅ„skiej w OleÅ›nicy odbyÅ‚y siÄ™ uroczystoÅ›ci pogrzebowe zmarÅ‚ego 5 maja Kazimierza Andrzejczuka wieloletniego prezesa ZwiÄ…zku Kombatantów i ByÅ‚ych Więźniów Politycznych RP w OleÅ›nicy. K. Andrzejczuk miaÅ‚ 91 lat. Aktywnie dziaÅ‚aÅ‚ w ZwiÄ…zku Kombatantów i ByÅ‚ych Więźniów Politycznych RP, ZwiÄ…zku Sybiraków i Kole ZwiÄ…zku Å»oÅ‚nierzy Wojska Polskiego im. Ziemi OleÅ›nickiej. Za peÅ‚nÄ… oddania i zaangażowania pracÄ™ odznaczony wieloma medalami i odznaczeniami resortowymi, m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i Krzyżem ZesÅ‚aÅ„ców Sybiru. Zawsze byÅ‚ osobÄ… odpowiedzialnÄ…, energicznÄ… i niezwykle sympatycznÄ….

 

autor:

designed by Rikonia
copyright by Panorama Oleśnicka
Polityka cookies
panoramaolesnicka@poczta.onet.pl panorama@dyskietka.pl tel. / fax +48 71 3149428
Dla zapewnienia łatwości i wygody odbioru przekazywanych informacji oraz w celu usprawnienia funkcjonowania naszych witryn, korzystamy z technologii plików cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były instalowanie na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji w Polityce Cookies
Zamknij X