Panorama Oleśnicka
Felietony w Panoramie
Janusz Korwin-Mikke
felietonów: 180
zobacz
Ryszard Czarnecki
felietonów: 142
zobacz
Janusz Grela
felietonów: 74
zobacz
Julian Bartosz
felietonów: 58
zobacz
Roman Ćwiękała
felietonów: 47
zobacz
Beata Kempa
felietonów: 41
zobacz
Lidia Geringer De Oedenberg
felietonów: 24
zobacz
Czesław Panek
felietonów: 14
zobacz
Konrad Szymański
felietonów: 10
zobacz
Adrian Różański
felietonów: 8
zobacz
Bolesław Szajna
felietonów: 5
zobacz
Janusz Dobrosz
felietonów: 5
zobacz
Janusz Krasoń
felietonów: 4
zobacz
Janusz Krasoń
Felietony w Panoramie
fot
Aby żyło się lepiej?

 

Ubóstwo jest najboleÅ›niejszym i jednoczeÅ›nie najpoważniejszym problemem spoÅ‚ecznym wspóÅ‚czesnej Polski. Z inicjatywy Klubu Poselskiego „Lewica” podczas ostatniego, przed wakacyjnÄ… przerwÄ…, posiedzenia Sejmu odbyÅ‚a siÄ™ debata na temat biedy i ubóstwa w naszym kraju. RzÄ…d Donalda Tuska - dbajÄ…cy o pozory, gÅ‚ównie zwiÄ…zane ze swoim wizerunkiem - bojÄ…c siÄ™ otwartej dyskusji na temat dramatycznej sytuacji najuboższych, zaproponowaÅ‚ MarszaÅ‚kowi Komorowskiemu, by Sejm wysÅ‚uchaÅ‚ jedynie informacji na temat dziaÅ‚aÅ„ Rady Ministrów sÅ‚użących przeciwdziaÅ‚aniu wzrostowi cen i dziaÅ‚aÅ„ sÅ‚użących poprawie sytuacji rodzin posiadajÄ…cych niskie dochody. Pomimo próby ucieczki od zasadniczego tematu rzÄ…dowi PO i PSL nie udaÅ‚o siÄ™ w dyskusji uciec od trudnych pytaÅ„, na które, niestety, odpowiedzi nie udzieliÅ‚.

WedÅ‚ug szacunków w warunkach skrajnej biedy żyje 2,5 milionów Polaków. Blisko 650 tys. emerytów i rencistów otrzymuje Å›wiadczenie w wysokoÅ›ci 550 – 560 zÅ‚, a 170 tys. rencistów ZUS wypÅ‚aca zaledwie 440 zÅ‚ na miesiÄ…c. Åšwiadczenie przedemerytalne w wys. 750 zÅ‚ pobiera okoÅ‚o 250 tys. osób, a zasiÅ‚ek dla bezrobotnych ponad 330 tys. osób. Dodatkowo z renty socjalnej żyje w Polsce 240 tys. rodaków. Do tego grona zaliczyć należy także osoby, które nie posiadajÄ… żadnych dochodów, a także ludzi, którzy, choć pracujÄ…, otrzymujÄ… mizerne wynagrodzenia oraz tysiÄ…ce rodzin wielodzietnych i wiejskich. MajÄ…c na uwadze europejski wskaźnik obejmujÄ…cy osoby osiÄ…gajÄ…ce dochody poniżej 40% Å›redniego dochodu obywatela UE, to zjawisko biedy dotyka aż 30% Polaków. W zwiÄ…zku z tym, że pojÄ™cie biedy, a zwÅ‚aszcza poczucie ubóstwa, ma - w pewnym sensie - wymiar subiektywny, wyniki różnych badaÅ„ pokazujÄ…, że poczucie niedostatku i biedy sygnalizuje ponad poÅ‚owa polskich rodzin.

Tymczasem obok niskich dochodów, jakie uzyskuje co trzeci Polak, bieda i niedostatek ulegajÄ… zdecydowanej radykalizacji na skutek rosnÄ…cych w ostatnim czasie cen i kosztów utrzymania. Ceny żywnoÅ›ci, która jest gÅ‚ównym skÅ‚adnikiem wydatków osób biedniejszych, sÄ… o 26% wyższe niż przed rokiem. W efekcie galopujÄ…cego wzrostu cen ropy i gazu o 19% wzrosÅ‚y koszty utrzymania gospodarstw domowych. PÅ‚aca minimalna w Polsce to zaledwie ok. 210 euro, np. w Grecji to 600 euro, w Hiszpanii 560, a w SÅ‚owenii i Portugalii 400.

Od kilku lat Polska osiÄ…ga wzrost gospodarczy. RoÅ›nie produkt krajowy brutto. RoÅ›nie także przeciÄ™tne wynagrodzenie. Jednak dobre wskaźniki nie przekÅ‚adajÄ… siÄ™ na poprawÄ™ losu milionów rodaków żyjÄ…cych na granicy minimum socjalnego. Ostatnie wybory Platforma Obywatelska wygraÅ‚a pod hasÅ‚em „Aby żyÅ‚o siÄ™ lepiej - wszystkim”, a Premier obiecaÅ‚ cud. Po prawie roku rzÄ…dów Donalda Tuska cudu nie widać – widać za to pogÅ‚Ä™biajÄ…cÄ… siÄ™ przepaść materialnÄ… miÄ™dzy Polakami i innymi narodami zjednoczonej Europy. Jestem pewien, że sÄ… grupy spoÅ‚eczne, którym żyje siÄ™ lepiej. Mamy przecież wzrost gospodarczy, w dobrej kondycji sÄ… dochody paÅ„stwa. Widać także wokóÅ‚ nas sporo efektów inwestycji wspieranych Å›rodkami pomocowymi Unii Europejskiej. Niestety, pozytywne efekty wzrostu ominęły wiÄ™kszość spoÅ‚eczeÅ„stwa. Co wiÄ™cej, pogÅ‚Ä™biÅ‚a siÄ™ przepaść miÄ™dzy bogatymi i biednymi, a drożyzna powoduje, że rozszerzajÄ… siÄ™ Å›rodowiska ludzi, którzy majÄ… problemy z utrzymaniem siebie i swoich rodzin. Chociażby emeryci i renciÅ›ci, których Å›wiadczenia dewaluujÄ… siÄ™ wskutek zÅ‚ej waloryzacji cenowej. W zastraszajÄ…cym tempie powstaje tzw. stary portfel emerytalny. Np. emerytura osoby z 40-letnim stażem pracy, zarabiajÄ…cej 100% Å›redniej krajowej, ustalona w 2005 roku, wynosi obecnie 1.575 zÅ‚ brutto, a dla osoby z takimi samymi parametrami, ustalona w bieżącym roku, wynosi 1.730 zÅ‚.

Z odbytej w Sejmie debaty wynika, że rzÄ…d PO-PSL nie ma kompleksowego programu zwalczania ubóstwa i spoÅ‚ecznego wykluczenia. StÄ…d też lewica proponuje koalicji PO i PSL na drugÄ… poÅ‚owÄ™ kadencji zmianÄ™ sloganu wyborczego na hasÅ‚o „Aby żyÅ‚o siÄ™ lepiej biednym” i by potraktować to z caÅ‚Ä… powagÄ….

JesteÅ›my otwarci na wspóÅ‚pracÄ™ przy opracowywaniu programu, który powinien objąć: zasady regulacji rynku pracy, zasady ksztaÅ‚towania pÅ‚ac i emerytur, ochronÄ™ praw pracowniczych, system edukacyjny, system pomocy spoÅ‚ecznej, system bezpÅ‚atnych leków czy programy mieszkaniowe. Już dziÅ› jednak SLD proponuje podjąć dziaÅ‚ania doraźne – pilne, na które PolskÄ™ 2008 roku stać:

1. Przeprowadzić we wrześniu br. dodatkową waloryzację emerytur i rent z uwzględnieniem 75% wskaźnika realnego wzrostu płac w miejsce przyjętego w waloryzacji marcowej minimalnego progu, tj. 20%.

2. WypÅ‚acić do koÅ„ca roku osobom pobierajÄ…cym emerytury, renty, Å›wiadczenia przedemerytalne, renty socjalne i inne, których dochód jest poniżej poÅ‚owy przeciÄ™tnego wynagrodzenia, dodatek drożyźniany w wysokoÅ›ci 1000 zÅ‚.

3. Podwyższyć płacę minimalną do 50% przeciętnego wynagrodzenia.

4. Przyjąć ustawę złożoną do laski marszałkowskiej przez SLD, dotyczącą podwyższenia najniższej emerytury i renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, do 50% przeciętnej emerytury.

5. Przyjąć projekt ustawy SLD, obniżający o połowę prowizje pobierane przez OFE od wypłat ubezpieczonych do II filaru na przyszłe emerytury.

6. Uwzględnić przy działaniach osłonowych minimum socjalne i minimum egzystencji jako progi niezbędnej pomocy rządu wobec potrzebujących.

Czas, aby efektami wzrostu gospodarczego podzielić siÄ™ z najuboższymi,. Czas, aby żyÅ‚o siÄ™ lepiej przede wszystkim ubogim, wszak to dziÅ› najważniejsze zobowiÄ…zanie wÅ‚adzy. Na dodatek Unia Europejska rok 2010 ogÅ‚osiÅ‚a europejskim rokiem walki z wykluczeniem spoÅ‚ecznym i ubóstwem.

autor: Janusz Krasoń

 
Skomentuj ten artykuł! (6)
designed by Rikonia
copyright by Panorama Oleśnicka
Polityka cookies
panoramaolesnicka@poczta.onet.pl panorama@dyskietka.pl tel. / fax +48 71 3149428
Dla zapewnienia łatwości i wygody odbioru przekazywanych informacji oraz w celu usprawnienia funkcjonowania naszych witryn, korzystamy z technologii plików cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były instalowanie na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji w Polityce Cookies
Zamknij X