Panorama Oleśnicka

Artykuły w Panoramie
JARMARK WRZE, ALE NIE ZGINIE

Wydaje się, że Henryk Fleiter ma już plan, jak przechytrzyć miasto i obronić się przed wysoką stawką opłaty targowej

Na Jarmarku od wrzeÅ›nia ubiegÅ‚ego roku, kiedy radni zróżnicowali stawki za handel na Jarmarku (wysokie) i na targu przy WrocÅ‚awskiej (o wiele niższe), atmosfera jest nieustannie gorÄ…ca. Teraz wybuchÅ‚a wojna pomiÄ™dzy sprzedajÄ…cymi warzywa i owoce a wÅ‚aÅ›cicielem targowiska. Z kolei na wysokie kaucje (bezzwrotne) i ogromne koszty prÄ…du (...)

 
czytaj Skomentuj ten artykuł! (28)
Świadectwo współpracowników prezydenta

„Robiono wszystko, żeby ta wizyta nie doszÅ‚a do skutku, a potem, żeby umniejszyć jej rangÄ™” – twierdzi Jacek Sasin

Pokaz gÅ‚oÅ›nych filmów „MgÅ‚a” i „Solidarni 2010” zorganizowaÅ‚  w sali parafialnej przy koÅ›ciele Å›w. Trójcy w OleÅ›nicy powiatowy Klub Gazety Polskiej. Te dokumentalne filmy poÅ›wiÄ™cone tragedii smoleÅ„skiej obejrzaÅ‚o prawie stu widzów. I „MgÅ‚Ä™”, i „Solidarnych 2010” można (...)

 
czytaj Skomentuj ten artykuł! (18)
Takie będzie muzeum

Przedstawiamy koncepcjÄ™ zagospodarowania budynku na Bocianiej dla potrzeb oleÅ›nickiej placówki muzealno-wystawienniczej

Opracowali ją architekci Maciej Małachowicz i Anna Małachowicz. Na 319 metrach kwadratowych powierzchni użytkowej będzie ok. 131 m2 powierzchni wystawienniczych (piwnica, 2 pomieszczenia na parterze i 4 na I piętrze) oraz 25-metrowa sala konferencyjna na poddaszu. Znajdzie się tu też sklep z pamiątkami umieszczony na parterze.
Najciekawsza w budynku na (...)

 
czytaj Skomentuj ten artykuł! (11)
W kościele o seksie

– Współżycie seksualne nie jest owocem grzechu pierworodnego – mówiÅ‚ ojciec dr Ksawery Knotz

WykÅ‚ad zatytuÅ‚owany „Seks jest boski” wygÅ‚osiÅ‚ w czwartek 14 kwietnia w oleÅ›nickim koÅ›ciele pw. NajÅ›wiÄ™tszej Maryi Panny Matki MiÅ‚osierdzia kapucyn o. dr Ksawery Knotz. W skupieniu wysÅ‚uchaÅ‚o go ponad 250 osób, na ogóÅ‚ w mÅ‚odym wieku. Do OleÅ›nicy przyjechaÅ‚ on z inicjatywy parafian Joanny i Piotra Mireckich (...)

 
czytaj Skomentuj ten artykuł! (7)
1.884 bez pracy

Tylu jest bezrobotnych w Oleśnicy. Więcej niż przed rokiem

Na koniec marca liczba bezrobotnych w OleÅ›nicy wynosiÅ‚a 1.884, w tym 967 kobiet. Z prawem do zasiÅ‚ku zarejestrowanych byÅ‚o 307 osób. To wynik lepszy niż na koniec lutego, kiedy bez pracy pozostawaÅ‚o 1.960 osób, czyli w marcu nastÄ…piÅ‚ spadek o 76, ale wiÄ™cej niż w grudniu 2010 roku, kiedy na bezrobociu byÅ‚o 1.839 mieszkaÅ„ców (...)

 
czytaj Skomentuj ten artykuł! (8)
Fotorelacja: Czerwony Kapturek i inne bajeczki
 
zobacz
Archiwalne numery
wydanie gazety nr 16 (1368) 20-26 kwietnia 2011 r.
Mróz duży, zwroty małe

W minionym roku Zacisze grzało aż przez 237 dni!

 

Do spóÅ‚dzielców Zacisza trafiajÄ… wÅ‚aÅ›nie rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania za 2010 rok. Niestety, wielu czeka przykra niespodzianka - zwrot za ciepÅ‚o, jak to siÄ™ potocznie okreÅ›la, bÄ™dzie w wiÄ™kszoÅ›ci przypadków mniejszy niż przed rokiem, a wielu spóÅ‚dzielców zamiast zwrotu, czeka jeszcze dopÅ‚ata. Dlaczego ubiegÅ‚oroczne wyniki rozliczenia sÄ… dla mieszkaÅ„ców mniej korzystne niż te za 2009 rok?

Zimno, zimniej

Zadecydowały o tym dwa czynniki. Pierwszy to pogoda.
Sezon grzewczy w 2010 roku obejmowaÅ‚ aż 237 dni! W porównaniu do 2009 roku byÅ‚ dÅ‚uższy aż o 27 dni. To oznacza, że Zacisze grzaÅ‚o prawie o miesiÄ…c dÅ‚użej, Å‚acznie aż 8 miesiÄ™cy. Sezon trwaÅ‚ do 30 kwietnia, potem zaskoczyÅ‚y wszystkich niskie temperatury majowe i ogrzewanie trzeba byÅ‚o wÅ‚Ä…czyć 14 maja na 10 dni, aby ponownie zacząć grzać od 17 wrzeÅ›nia.
Rok 2010 byÅ‚ zdecydowanie zimniejszy od poprzedniego, gdyż Å›rednia temperatura wynosiÅ‚a +2,6 stopnia Celsjusza, podczas gdy w w roku 2009 byÅ‚o to +3,8, a w roku 2008 nawet +5,6 st. C. O tym, że sÅ‚awetne „globalne ocieplenie klimatu” jakoÅ› w naszej szerokoÅ›ci geograficznej nieszczególnie sprawdza siÄ™ w praktyce, Å›wiadczÄ… też Å›rednie temperatury zimowych miesiÄ™cy. W styczniu 2010 Å›rednia temperatura wynosiÅ‚a -6 st. C, a w tym samym miesiÄ…cu 2009 tylko -3 st. C; w grudniu 2010 ta Å›rednia to -5,5, a w analogicznym okresie 2009 - 0 st.

Drogo, drożej

Drugi czynnik, który miaÅ‚ zasadniczy wpÅ‚yw na wzrost kosztów ogrzewania, to podwyżka cen za dostarczone przez MGK ciepÅ‚o. Od 6 listopada 2009 do 12 grudnia 2010 nastÄ…piÅ‚ wzrost cen i stawek o 2,51%, a od 3 grudnia 2010 o 5,51%.
- Oba te czynniki spowodowaÅ‚y, że koszty centralnego ogrzewania w roku 2010 wyniosÅ‚y 4,65 mln zÅ‚ - mówi Panoramie prezes Zacisza WÅ‚odzimierz ObiegÅ‚o. - Dla porównania dodam, że w roku 2009 koszty te zamknęły siÄ™ kwotÄ… 4,018 mln. W minionym roku zużyliÅ›my prawie 93 tysiÄ…ce gigadżuli, o 14 tysiÄ™cy wiÄ™cej niż w roku 2009. Z kolei w bierutowskich kotÅ‚owniach spaliliÅ›my 450 wobec 387 ton miaÅ‚u w 2009 roku.
A to z kolei spowodowało, że nadwyżka za ogrzewanie do rozliczenia z członkami za 2010 rok wynosi 762.839 zł i jest mniejsza niż w roku 2009 aż o 672.200 zł.
Zacisze administruje 63 budynkami. Zaliczka na c.o. wynosi 2,2 zÅ‚ za metr kwadratowy. 38 budynków miaÅ‚o zużycie wÅ‚aÅ›nie w granicach 1,86 - 2,2 zÅ‚ za m2. Ich mieszkaÅ„cy bÄ™dÄ… mieli niewielkie zwroty albo wyjdÄ… na zero. W 19 budynkach zużywano ciepÅ‚a w granicach kosztów 1,43 - 1,86 zÅ‚ na m2. Ci spóÅ‚dzielcy z kolei mogÄ… liczyć na wiÄ™ksze zwroty. Najgorzej jest w 6 budynkach (Szkolna 2, Okrężna 1 - 6, Lotnicza, Przyjaźni, Sikorskiego 4), w których koszty przekroczyÅ‚y zaliczkowe 2,2 zÅ‚/m2. Ich lokatorzy dopÅ‚acÄ… najwiÄ™cej.

Jak ogrzać sąsiada

- Koszty zależą w dużej mierze od konstrukcji budynku - tÅ‚umaczy Eugeniusz DuszyÅ„ski, wiceprezes spóÅ‚dzielni. - Im np. budynek ma mniej strychów, tym straty ciepÅ‚a sÄ… mniejsze. Jest też kwestia dwojakiego rodzaju oszczÄ™dzajÄ…cych ciepÅ‚o lokatorów. Jedni robiÄ… to w sposób racjonalny: wychodzÄ… do pracy, idÄ… spać - przykrÄ™cajÄ… grzejniki. Inni oszczÄ™dzajÄ… nadmiernie - po prostu zakrÄ™cajÄ… grzejniki, a grzejÄ… siÄ™ ciepÅ‚em od sÄ…siadów. Ma to miejsce najczęściej w mieszkanich „Å›rodkowych”. A jeÅ›li sÄ…siadujÄ… ze sobÄ… pokoje, w których u jednego mieszkaÅ„ca jest nastawione na 20, a u drugiego na 10 stopni, to od sÄ…siada, który ma ustawionÄ… wyższÄ… temperaturÄ™, ciepÅ‚o przechodzi do tego, który ma skrÄ™cony mocniej grzejnik - mówi obrazowo wiceprezes.
Jak walczyć z tymi lokatorami, korzystajÄ…cymi z „cudzego” ciepÅ‚a? Zacisze ma już pomysÅ‚. W oparciu o rozporzÄ…dzenie ministra infrastruktury bÄ™dzie proponowaÅ‚o na walnych zebraniach przedstawicieli podjÄ™cie uchwaÅ‚ o zamonotowaniu w mieszkaniach automatycznych zaworów grzejnikowych, które pozwalajÄ… na regulowanie temperatury w pomieszczeniach, ale nie poniżej 16 stopni. Koszt takiego zaworu wynosi kilkadziesiÄ…t zÅ‚otych.
KtoÅ› może powiedzieć, że skoro globalnie sÄ… i tak nadwyżki w stosunku do pÅ‚aconej zaliczki, to może nie byÅ‚o potrzebne jej podnoszenie w tym roku (z 2,2 do 2,38 zÅ‚/m2)? Argumentem „za” podwyżkÄ… jest jednak wyliczenie wyniku w styczniu, lutym i marcu roku 2010. Wtedy byÅ‚o odpowiednio - 379, 213 i 85 tysiÄ™cy niedoboru zaliczek w stosunku do kosztów rzeczywiÅ›cie zużytego ciepÅ‚a. Gdyby nie nadwyżka z roku poprzedniego spóÅ‚dzielnia, chcÄ…c uregulować rachunki, musiaÅ‚aby brać specjalne kredyty. - Dlatego na bieżąco razem z ZarzÄ…dem analizujemy wpÅ‚ywy za ciepÅ‚o i jego koszty, ustalamy politykÄ™ na kolejny okres, aby nie popaść w jakÄ…Å› puÅ‚apkÄ™ zadÅ‚użenia, aby zawsze mieć zagwarantowane wpÅ‚ywy adekwatne do kosztów - mówi Jan L. RybiaÅ‚ek, przewodniczÄ…cy Rady Nadzorczej Zacisza.

Bywało (o wiele) gorzej


A spóÅ‚dzielcom, którzy bÄ™dÄ… rozczarowani maÅ‚ymi zwrotami lub koniecznoÅ›ciÄ… dopÅ‚aty, a majÄ… jeszcze w pamiÄ™ci rekordowo udany dla nich rok 2008, pokazujemy, dla polepszenia humoru, tabelÄ™, w której widać, że jeszcze 8 - 9 lat temu, kiedy wprowadzono podzielniki ciepÅ‚a, jego zużycie byÅ‚o o wiele, wiele wiÄ™ksze niż obecnie. Potem, po dociepleniu zasobów Zacisza, zaczęło spadać. W ostatnich dwóch latch, coraz zimniejszych, niestety, lekko wzrosÅ‚o, ale i tak jest nieporównywalnie niższe niż w roku 2002, czy 2003....
 (ror)

ZUŻYCIE GIGADŻULI
2002         - 108.051
2003         - 103.249
2004         -   89.416
2005         -   81.738
2006         -   77.187
2007         -   71.144
2008         -   69.956
2009         -   74.457
2010         -   87.970

 
Skomentuj ten artykuł! (6)
designed by Rikonia
copyright by Panorama Oleśnicka
Polityka cookies
panoramaolesnicka@poczta.onet.pl panorama@dyskietka.pl tel. / fax +48 71 3149428
Dla zapewnienia łatwości i wygody odbioru przekazywanych informacji oraz w celu usprawnienia funkcjonowania naszych witryn, korzystamy z technologii plików cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były instalowanie na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji w Polityce Cookies
Zamknij X